Revidering av strategi for idrett og friluftsliv

Av: Line Ruud Ørslien / Publisert: 02.07.2015 / Oppdatert: 12.02.2016
Startskuddet går!
Åpne

Gjennom strategien ønsker vi å signalisere vår satsing på idrett og friluftsliv, og planen vil være retningsgivende i fordelingen av økonomiske virkemidler, i planuttalelser og i det generelle rådgivningsarbeidet.

Vi vil se idrett og friluftsliv i sammenheng med andre fylkeskommunale utviklingsoppgaver og synliggjøre hvordan man innenfor disse fagområdene kan bidra til å skape regional utvikling. Den nye strategien skal gjelde for perioden 2016-2020.

Les mer om høringen her

«Hele Telemark i bevegelse»

Telemark fylkeskommune vil rette nytt hovedmål og strategier med fem målsetninger mot visjonen «sammen om tilrettelegging for økt hverdagsaktivitet».

Fokusområder i den nye strategien vil være tilrettelegging av anlegg og områder for idrett og friluftsliv, og tilrettelegging for toppidrettsatsing i Telemark.

Fremdriftsplan

Strategien ble sendt ut på høring 12. februar, med høringsfrist 4. april.

I mai/juni legges strategien fram for politisk behandling i hovedutvalg for kultur og fylkesutvalget, før sluttbehandling i Fylkestinget i juni 2016.

Medvirkning

Aktuelle interessenter vil bli invitert med på ulike medvirkningsprosesser i løpet av høsten. Dette gjelder særlig kommunene og fylkets frivillige idretts- og friluftslivsorganisasjoner.

Vi setter pris på konstruktive innspill i planprosessen, og alle henvendelser kan rettes til prosjektledelsen.