Regional klimaplan for Telemark 2019-2026

Av: Marianne Haukås / Publisert: 05.01.2017 / Oppdatert: 13.05.2019
Klima er et sentralt fokusområde i Regional planstrategi Bærekraftige Telemark.
Åpne

Intensjonen med den regionale klimaplanen er å legge grunnlaget for en samordnet innsats for å nå de felles målene om reduksjon av klimagassutslepp og klimatilpasning. Innsatsen er konkretisert i form av strategier og tiltak i et handlingsprogram for gjennomføring av planen. Dette skal rulleres årlig.

Klima er et sentralt fokusområde i Regional planstrategi Bærekraftige Telemark. Temaområdet berører flere sektorer og omtales derfor også i mange regionale planer for fylket, som for eksempel i plan for areal og transport, plan for nyskaping og næringsutvikling, kystsoneplanen og vannforvaltningsplanen.

Vedtatt i fylkestinget

Revidert planforslag med handlingsprogram ble behandlet i alle politiske råd og utvalg, og endelig vedtatt med tillegg og endringer i fylkestinget 11. april 2019. Vedtaket finner du her.

Her finner endelig regional klimaplan for Telemark 2019-2026 med handlingsprogram.

Mange gode høringsinnspill

Forslaget til klimaplan med handlingsprogram for Telemark ble lagt ut på offentlig høring med innspillsfrist 15. desember 2018. Det kom inn 19 høringssvar, og det var tydelig at mange hadde satt seg grundig inn i planforslaget. Uttalelsene var gjennomgående positive, og sa blant annet at medvirkningsprosessen hadde vært god og at planen var oversiktlig og ambisiøs. Dette gir grunnlag for at planen kan bli et godt verktøy for samordning av innsats i årene som kommer.

Av særlig betydning er innspill om at den regionale klimaplanen vil være viktig i det kommunale arbeidet med klima- og energiplaner. Dette vil skape viktig forankring i kommunene. Det samme gjelder innspill fra industrien om samarbeid med fylkeskommunen for utarbeiding av et veikart for å bli en klimapositiv industriregion.

Her kan du lese en oppsummering av høringsinnspillene med kommentarer om hvordan hvert enkelt innspill er håndtert.

Arbeidsgrupper har definert satsingsområdene

Klimaarbeidet krever at offentlig, privat og frivillig sektor går sammen med kunnskapsmiljøene om å finne løsninger i årene som kommer. Arbeidet med planen har derfor involvert representanter fra flere samfunnssektorer og forvaltningsnivå i regionen. For å vurdere satsingsområder i planen, ble det satt sammen en arbeidsgruppe av relevante aktører og fagpersoner for hver av de åtte hovedtemaene i planprogrammet.

Arbeidsgruppene leverte i februar 2018 hver sin rapport som løfter frem ett prioritert satsingsområde med tilhørende målsettinger, strategier og tiltak innenfor det aktuelle hovedtemaet. Disse rapportene har vært underlagsmateriale og definert satsingsområdene i forslaget til regional klimaplan som nå legges ut for høring. Arbeidsgrupperapportene kan leses her: