Regional klimaplan for Telemark

Av: Marianne Haukås / Publisert: 05.01.2017 / Oppdatert: 05.03.2018
Klima er et sentralt fokusområde i Regional planstrategi Bærekraftige Telemark.
Åpne

Hensikten med den regionale klimaplanen er å utforme langsiktige mål og strategier for å sikre et bærekraftig Telemark, og samtidig bidra til å oppfylle nasjonale og internasjonale klimamål om klimagassreduksjon og klimatilpasning. Som del av planen skal det samtidig utarbeides handlingsprogram for gjennomføring av planen, og dette skal rulleres årlig.

Klima er et sentralt fokusområde i Regional planstrategi Bærekraftige Telemark. Temaområdet berører flere sektorer og omtales derfor også i mange regionale planer for fylket, som for eksempel i plan for areal og transport, plan for nyskaping og næringsutvikling, kystsoneplanen og vannforvaltningsplanen.

Forslag til planprogram er nå vedtatt

Fylkestinget vedtok planprogrammet for regional klimaplan for Telemark 2019- 2026 i desember 2017. Dokumentet er nå forpliktende med hensyn til planprosess, medvirkning og innhold klimaplanarbeidet.

Arbeidsgrupper skal foreslå satsingsområder

Hovedtemaene for klimaplanen i Telemark er definert i planprogrammet. For hvert av de åtte hovedtemaene ble det satt sammen en arbeidsgruppe av relevante aktører og fagpersoner for å vurdere satsingsområder. Gruppene leverte i februar 2018 hver sin rapport som løfter frem ett prioritert satsingsområde med tilhørende målsettinger, strategier og tiltak innenfor det aktuelle hovedtemaet. Arbeidsgruppenes rapporter er underlagsmateriale til den regionale planen, og finnes her: