Regional klimaplan for Telemark

Av: Marianne Haukås / Publisert: 05.01.2017 / Oppdatert: 19.11.2018
Klima er et sentralt fokusområde i Regional planstrategi Bærekraftige Telemark.
Åpne

Hensikten med den regionale klimaplanen er å utforme langsiktige mål og strategier for å sikre et bærekraftig Telemark, og samtidig bidra til å oppfylle nasjonale og internasjonale klimamål om klimagassreduksjon og klimatilpasning. Som del av planen er det utarbeidet handlingsprogram for gjennomføring av planen, og dette skal rulleres årlig.

Klima er et sentralt fokusområde i Regional planstrategi Bærekraftige Telemark. Temaområdet berører flere sektorer og omtales derfor også i mange regionale planer for fylket, som for eksempel i plan for areal og transport, plan for nyskaping og næringsutvikling, kystsoneplanen og vannforvaltningsplanen.

Klimaplanforslag med høringsfrist 15. desember

Fylkesutvalget vedtok den 17. oktober 2018 å sende ut på høring forslaget til regional klimaplan for Telemark 2019- 2026 med handlingsprogram. Høringsfristen ble satt til 15. desember. Dokumentene sendes ut med endringer i satsingsområdene 1.1 «Kompakte og attraktive byer og tettsteder» og 1.6 «Sirkulær økonomi gjennom offentlige anskaffelser». Endringene er gjort i tråd med vedtaket fra fylkesutvalget som kan leses her.

Opptak av høringsmøte 13. november

Vi inviterte til høringsmøte på Skagerak Arena 13. november 2018 kl.10-12, åpent for alle. Høringsmøtet ble sendt direkte, og du kan se opptaket her.

Arbeidsgrupper har definert satsingsområdene

Hovedtemaene for klimaplanen i Telemark er definert i planprogrammet. For hvert av de åtte hovedtemaene ble det satt sammen en arbeidsgruppe av relevante aktører og fagpersoner for å vurdere satsingsområder.

Arbeidsgruppene leverte i februar 2018 hver sin rapport som løfter frem ett prioritert satsingsområde med tilhørende målsettinger, strategier og tiltak innenfor det aktuelle hovedtemaet. Disse rapportene har vært underlagsmateriale og definert satsingsområdene i forslaget til regional klimaplan som nå legges ut for høring. Arbeidsgrupperapportene kan leses her: