Nå kan du sjekke utslippene i din kommune

Av: Tom Marius Lorier Holen / Publisert: 10.11.2017 / Oppdatert: 22.01.2018
Jente i skogen
Foto: Marianne Haukås
Åpne

- Vi må heie på den industrien som ønsker å kutte utslipp i egen produksjon. Vi er i rute for å nå målene for 2030, men for å bli et lavutslippssamfunn innen 2050 må det mer innovasjon og nyvinning til, sier Ådne Naper, leder for styringsgruppa til den regionale klimaplanen.

Klimaregnskapet tar for seg klimagassutslipp fra:

  • Telemark fylkeskommunes virksomhet
  • Alle de 18 kommunene i Telemark sin virksomhet                          
  • Alle direkteutslipp i Telemark
  • Klimafotavtrykk fra alle husholdninger i Telemark

Hvor er de største klimautslippene fra?

Klimaregnskapet viser at særlig to bidrag dominerer klimagassutslippene fra aktivitetene til Telemark fylkeskommune. Det er reise og transport, som hovedsakelig er bussdrift, og klimagassutslipp innen bygg og infrastruktur. Sistnevnte er knyttet til drift og investeringer innen videregående opplæring og fylkesveier. Eksempler på hva det innebærer er direkte utslipp fra for eksempel anleggsmaskiner og indirekte utslipp gjennom materialbruk.

For de kommunale virksomhetene ser vi at bygg og anlegg og energi utgjør nærmere 50 prosent av dere klimafotavtrykk. Det er særlig tjenesteområdene helse og omsorg, vann- avløp og renovasjon og grunnskole som står bak de største klimautslippene.

For de private husholdningene er det transport og reise som gir det største klimafotavtrykket. Det står for 33 prosent av CO2-utslippene til husholdningene i Telemark. Også hus og bolig og mat og drikke bidrar betydelig til klimafotavtrykket.

- Klimaregnskapet viser at vi må handle og reise smartere, stille miljøkrav til leverandører og drifte bygga våre mer effektivt, sier Naper.

Dette er første gang et helt fylke får beregnet sitt klimaregnskap både i form av direkteutslipp og fotavtrykk.

Klimaregnskap for alle kommunene i fylket

Telemark fylkeskommune har kjøpt inn et klimaregnskap for alle kommunene i Telemark. Kommunen kan bruke det som et faktagrunnlag for å komme i gang med klimatiltak i sin kommunale virksomhet.

Alle kan nå gå inn og se sin egen kommunes klimaregnskap. Gå inn på nettsiden www.klimakost.no og registrer deg som privatperson. Klimaregnskapet til hver kommune er også lagt ved som vedlegg i klimaregnskapsrapporten.

- Nå tilbyr vi alle kommunene i Telemark et viktig verktøy for å identifisere sine utslipp, og for å planlegge kutt i egne utslipp. Alle innbyggere kan også nå logge seg inn og gjøre seg kjent med klimagassutslippene i fylket, sier Naper.

Kan identifisere tiltak

Det er vanskelig å bruke klimaregnskapet som et direkte som et mål på «om man gjør det bra» i klimaarbeidet. Det bør benyttes til å identifisere hvor man skal iverksette tiltak.

Klimaregnskapet er utarbeidet av Asplan Viak og finansiert av Telemark fylkeskommune.