Søk om tilskudd til regionale og interkommunale idrettsanlegg

Av: Therese Surdal Lahus / Publisert: 08.08.2018 / Oppdatert: 08.08.2018
Søk om tilskudd innen 10. september.
Foto: www.unsplash.com
Åpne

Det kan søkes om midler til å vurdere utbygging av nye idrettsanlegg med regional betydning. Med regional betydning menes anlegg som vil kunne brukes av innbyggere på tvers av kommunegrenser og som allerede ikke finnes eller det er behov for flere av i hver kommune.

Søknadene blir vurdert ut fra anleggets interkommunale potensial, estetikk og miljøhensyn, flerbruk, nytenkning og om anlegget vil prege by- og stedsutviklingen.

Hvem kan søke?

  • Kommuner
  • Idrettslag og organisasjonsledd tilknyttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite
  • Norges Jeger- og fiskerforbund
  • Det Frivillige Skyttervesen
  • Norges Bilsportforbund
  • Sammenslutninger som har fått godkjent sine vedtekter av Kulturdepartementet

Støtter planleggingsfasen

Det kan søkes om støtte til forstudier og forprosjekt, og for å dekke utgifter som arkitekttegninger, prosjektbeskrivelse, fremdrifts - og milepælsplan (tidsaspekt), kjøp av konsulenttjenester, reisekostnader, utarbeiding av kostnadsoverslag, budsjett og finansieringsplan.

Det er ingen nedre eller øvre grense for søknadssum.

Les mer om retningslinjer for å søke om midler til regionale og interkommunale idrettsanlegg og last ned søknadsskjema her:

Søknadsfrist og behandling i 2018

Søkere må fylle ut eget søknadsskjema og sende inn prosjektbeskrivelse, kostnadsoverslag og finansieringsplan.

Søknader sendes elektronisk med vedlegg til post@t-fk.no innen 10. september 2018 merket «18/07538».

Med forbehold om politisk tildeling i hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse sitt møte i september, vil utvalget behandle sak om tildeling av tilskudd i november. Svar kan forventes to uker etter at endelig vedtak foreligger.