Tilskudd til frivillighetsarbeid i 2017

Av: Lene Sjølie / Publisert: 18.11.2016 / Oppdatert: 30.03.2017
Kroppsbowling i Fritidsparken
Send inn din søknad via vår søkeportal innen 30. juni.
Foto: John Haagen Gjems
Åpne

Det er to tildelingsrunder i 2017. Første søknadsfrist var 15. januar 2017. Andre søknadsfrist er 30. juni 2017.

Ny søknadsportal

Telemark fylkeskommune har for 2017 tatt i bruk en ny søknadsportal hvor frivillige aktører kan søke tilskudd. Den skal være informativ og lett tilgjengelig for våre brukere.

I søknadsportalen vil dere finne informasjon om retningslinjer, søknadskriterier og søknadsskjema for to tilskuddsordninger:

  • Tilskudd til folkehelsearbeid
  • Tilskudd til arrangementer og tiltak innenfor kultur og idrett

Tilskudd til frivillige organisasjoner til folkehelsearbeid

Dette er en ny tilskuddsordning for 2017. Det lyses ut 800 000 kroner for 2017.

Tiltaket man søker om støtte til, må ha en klar sosial profil. Tilskuddsordningen skal stimulere til helsefremmende tiltak som skaper livskvalitet, mestring og trivsel for alle grupper i befolkningen.

25 prosent av midlene er spesielt øremerket folkehelsetiltak for personer med nedsatt funksjonsevne.

Målgruppe for ordningen er fylkesdekkende frivillige organisasjoner som er registrert i Enhetsregisteret.

Tilskudd til arrangementer og tiltak innenfor kultur og idrett

Midlene er i første rekke rettet mot det frivillige feltet. Kommuner eller kommunale virksomheter kan ikke stå som søker. Unntaket er hvis kommunen eller kulturkontoret er koordinator for frivillige organisasjoner.

Arrangementer eller tiltak som har mottatt støtte i to år eller mer er ikke støtteberettiget. Som hovedregel må vertskommunen støtte enten med midler, lokaler eller utstyr. Det må komme frem av søknaden hva kommunen bidrar med.

Nedre søknadsgrense er 10 000 kroner og øvre er 100 000 kroner.

Søknadsfrist og behandling

Første søknadsfrist i 2017 var 15. januar. Hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse behandlet sak om tildeling av tilskudd i hovedutvalgets møte 15. mars. Les om hvem som fikk tildelt midler her.

Neste søknadsfrist er 30. juni. 

Hvordan søke

Søknader sendes elektronisk via vår søknadsportal

Behov for mer informasjon?

Ta gjerne kontakt med en av saksbehandlerne dersom det er noe dere lurer på:

Tilskudd til frivillige organisasjoner til folkehelsearbeid

Heidi Hamadi
rådgiver folkehelse
heidi.hamadi@t-fk.no
35 91 71 26

Tilskudd til arrangementer og tiltak innen kultur og idrett

Musikk
Frøydis Aslesen
musikkprodusent
froydis.aslesen@t-fk.no
35 91 72 76 / 98 62 05 94

Scenekunst
Thorild Osdalen
rådgiver
thorild.osdalen@t-fk.no
35 91 74 18 / 99 62 09 72

Billedkunst, film, litteratur og kulturarv
Line Ruud Ørslien
rådgiver
line-ruud.orslien@t-fk.no
35 91 73 37 / 99 52 52 09

Idrett
Therese Surdal Lahus
fylkesidrettskonsulent
therese.surdal.lahus@t-fk.no
35917432 / 99276530