Hele Telemark i bevegelse!

Av: Tom Marius Lorier Holen / Publisert: 16.06.2016 / Oppdatert: 16.06.2016
Sykkel på skogsti
Sykkel på skogsti
Foto: Foto: Monica Sølyst
Åpne

Det er spillemidler, overskuddet fra Norsk Tipping AS, som Telemark fylkeskommune fordeler ut til idrettslag, velforeninger, kommuner og andre sammenslutninger som står bak gode anleggsprosjekter i kommunene. Midlene blir fordelt med utgangspunkt i satsingsområder vedtatt i Strategi for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016 – 2020.

- Dette er en gladsak, sier hovedutvalgsleder Tone Elisabeth Berge Hansen.
- Det er flott å kunne dele ut 37,5 millioner kroner til så mange gode og viktige anlegg for innbyggerne i Telemark. Ekstra gledelig i 2016 er at det er fremmet søknader fra samtlige kommuner, noe som viser at tilrettelegging av anlegg og områder for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet blir prioritert over hele fylket.

Aktivitetsanlegg i nærmiljøet

Fylkeskommunen vil i strategiperioden 2016 - 2020 satse på aktivitetsanlegg i nærmiljøet og vektlegge turveier, -stier og –løyper på sommer- og vinterstid, og støtte opp om sykling som aktivitet, transport og turismeprodukt.

- Det gledelig at vi har mottatt 14 flere søknader på nærmiljøanlegg i 2016 sammenlignet med i fjor. Det er også en oppgang i antall søknader på friluftslivsanlegg som turveier-, stier og løyper. Disse anleggskategoriene har derfor blitt prioritert med midler i år, og det viser at vi følger opp strategiske målsettinger i praksis, sier fylkesidrettskonsulent Marte Aksnes.

Nærmiljøanlegg er utendørsanlegg spesielt tilrettelagt for egenorganisert fysisk aktivitet. Et godt eksempel er Hamaren aktivitetspark i Fyresdal kommune som tildeles 1 million kroner i 2016. Det er et friluftsområde tilrettelagt for gåing, sykling, rasting, aking og skigåing i nær tilknytning til sentrum og som benyttes av alle aldersgrupper og mye av barnehager og skoler i kommunen.

Energieffektive og framtidsrettede idrettsanlegg

Spillemidler er en svært viktig finansieringskilde for den organiserte idretten. I Telemark står idrettslag bak store anleggsutbygginger og de er avhengig av spillemiddelordningen for å kunne realisere anleggene. Et eksempel er Gulset idrettspark i Skien kommune hvor Skotfoss turn og idrettsforening har etablert et stort helårsanlegg med fire hoppbakker med plast (K7, K19, HS42, HS67). Med en anleggskostnad på over 7 millioner kroner, har de med tilsagn i Hovedutvalg for kultur i dag, mottatt over 2 millioner i spillemidler.

Telemark fylkeskommune skal fremover arbeide for å øke kunnskapen om energieffektiv drift av idrettsanlegg og ta en aktiv rolle knyttet til miljøutfordringer ved idrettsanlegg, eksempelvis miljøgifter knyttet til kunstgressbaner.

 - Et godt eksempel hvor det er tatt hensyn til miljøet, finner man i Seljord kommune», sier Aksnes.
- Der bygger idrettslaget ny kunstgressbane på Eventyrøy med miljøvennlig granulat. Idrettslaget vil få tilsagn om 1,5 millioner kroner i spillemidler i 2016.

Hele saken hvor spillemidlene blir fordelt finner du her

100 000 kroner til forstudie for friidrettshall i Telemark

Telemark fylkeskommune ønsker ta en ledende rolle i forprosjekt knyttet til etableringen av store idrettsanlegg med regionale interesser, og som dekker behov på tvers av kommunegrensene. Hovedutvalg for kultur bevilget derfor midler til å sette i gang et interkommunalt forstudie om friidrettshall i Telemark. Det er en forutsetning at forstudiet skjer i samarbeid med kommunene. Med utgangspunkt i geografisk plassering, aktuell lokasjon og at friidrettsmiljøet er størst i Grenland, er det foreslått et spleiselag med Skien kommune, Porsgrunn kommune og Bamble kommune.

- Vi håper kommunene blir med på dette spleiselaget», sier Berge Hansen. «Dette er et flott interkommunalt anleggsprosjekt som vi bør vurdere gjennom et forstudie. I tillegg til å dekke friidrettens treningsbehov, vil det være aktuelt å vurdere sambruk med også andre idretter.

Sakspapirer finner du her.