Fylkeskommunale fondsmidler til regionale og interkommunale idrettsanlegg

Av: Therese Surdal Lahus / Publisert: 19.10.2017 / Oppdatert: 19.10.2017
Motorsykkel
Søk om planleggingsmidler for nye idrettsanlegg med regional betydning i Telemark.
Foto: Alex Holyoake, Unsplash
Åpne

Det kan søkes om planleggingsmidler for å vurdere utbygging av nye idrettsanlegg med regional betydning. Med regional betydning menes anlegg som vil kunne brukes av innbyggere på tvers av kommunegrenser og som det ikke finnes eller er behov for flere av i hver kommune.

Søknadene vil bli vurdert ut ifra anleggets interkommunale potensial, estetikk og miljøhensyn, flerbruk, nytenkning og om anlegget vil prege by - og stedsutviklingen.

Hvem kan søke?

Kommuner, idrettslag og organisasjonsledd tilknyttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite, Norges Jeger - og fiskerforbund, Det Frivillige Skyttervesen, Norges Bilsportforbund og sammenslutninger som har fått godkjent sine vedtekter av Kulturdepartementet.

Støtter planleggingsfasen

Det kan søkes om støtte til forstudier og forprosjekt, og for å dekke utgifter som arkitekttegninger, prosjektbeskrivelse, fremdrifts - og milepælsplan (tidsaspekt), kjøp av konsulenttjenester, reisekostnader, utarbeiding av kostnadsoverslag, budsjett og finansieringsplan. 

Det er ingen nedre eller øvre grense for søknadssum.

Søknadsfrist og behandling i 2018

Søkere må fylle ut eget søknadsskjema og sende inn prosjektbeskrivelse, kostnadsoverslag og finansieringsplan.

Søknader sendes elektronisk med vedlegg til post@t-fk.no innen 1. desember 2017 merket «17/14602».

Hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse behandler sak om tildeling av tilskudd i hovedutvalgets møte i februar. Svar kan forventes to uker etter at endelig vedtak foreligger.