Regelverk

Viltloven

Lakse- og innlandsfiskloven

Naturmangfoldloven

Fjelloven

Friluftsloven

Motorferdselloven

Lov om statlig naturoppsyn

Plan- og bygningsloven