Tilskudd til friluftsliv

Av: Ole Bjørn Bårnes / Publisert: 27.06.2012 / Oppdatert: 31.01.2018
På skitur i Telemark.
Søknadsfrister er 15. januar og 1. februar.
Foto: Guro Siljan
Åpne

Friluftsaktivitet

Tilskuddsposten skal stimulere til økt deltaking i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i befolkningen, og at flere får interesse i å komme seg ut i naturen. Målgruppa for ordningen er frivillige organisasjoner som er registrert i enhetsregisteret og interkommunale friluftsråd som arbeider med aktivitetsfremmende tiltak for friluftsliv.

Søknadsfrist: 1. februar

Søknader må sendes elektronisk via Miljødirektoratets søknadssenter.

Tiltak i statlig sikra friluftsområder

Tilskuddsordningen skal medvirke til å fremme friluftsaktivitet i statlig sikra friluftslivsområder. Gjennom naturvennlig tilrettelegging og skjøtsel skal områdene gjøres lett tilgjengelige og attraktive for allmenheten sitt friluftsliv. Kommuner og interkommunale friluftsråd kan søke om tilskudd.

Søknadsfrist 1. februar

Søknader må sendes elektronisk via Miljødirektoratets søknadssenter.

Sikring av friluftsområder

For å sikre at det finnes friluftsområder for befolkningen, kan kommuner og regionale friluftsråd søke midler til erverv av eiendomsrett eller ved avtale om varig bruksrett (servituttavtale). Det viktigste formålet med statlige midler til sikring av friluftslivsområde, er at friluftslivet skal styrkes som en helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet. Sikring av område for friluftsliv i nærområde er et viktig virkemiddel for å nå grupper som er lite aktive. Det er bare kommuner og interkommunale friluftsråd som kan søke på ordninga, men lokale lag og organisasjoner kan gjerne ta initiativ overfor kommuner og friluftsråd om å fremme sikringssøknad.

Søknader som er behandlet og prioritert i en kommunal prosess etter plan- og bygningsloven vil bli prioritert. Sikring av område for friluftsliv skal ikke være en erstatning for ivaretaking av friluftsliv gjennom kommunale arealplaner, men være et supplement til slike planer.

Søknadsfrist er 15. januar.

Søknader må sendes elektronisk via Miljødirektoratets søknadssenter.

Teknisk hjelp til søknaden?

Trenger du teknisk hjelp med elektronisk søknadssenter? Ta kontakt med Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no.