Regionale planer for vannforvaltning på høring

Av: Ole Bjørn Bårnes / Publisert: 25.06.2014 / Oppdatert: 22.05.2015
Foto: Ingrid Strande
Åpne

De regionale planene er utarbeidet på oppdrag fra staten i henhold til vannforskriften (implementerig av EU´s vanndirektiv) og plan- og bygningsloven. Geografisk inndeling er vassdragsvis etter nedbørfelt. Telemark er derfor med i 3 store vannregioner. Hensikten med regionale planer for vannforvaltning er å sørge for en samordnet helhetlig vannforvaltning for å sikre et godt vannmiljø, beskytte vannet og bruke det på en bærekraftig måte.

I de til sammen 10 fylkene i Agder, Rogaland og Vest- Viken vannregioner har det fra oppstart i 2010 vært arbeidet med kartlegging og miljøvurderinger i lokalt avgrensa vannområder. Overflatevann, grunnvann og kystvann er blitt karakterisert og vurdert etter hvordan miljøtilstanden er. Vannforskriften definerer godt vannmiljø utifra økologiske og kjemiske forhold. Gjennom prosessene med planprogram og høring av vesentlige vannforvaltningsspørsmål har det dannet seg et bilde av hvordan miljøtilstanden for vannet er i vannregionene og i Telemark.

Hvert vannområde har utarbeidet lokal tiltaksanalyse med detaljert oversikt over vannforekomstene. Disse analysene er de viktigste grunnlagsdokumentene for de regionale planene.

Planene peker ut følgende utfordringer som de viktigste for vannmiljøet i Telemark:

  • Vannkraftreguleringer
  • Forurensa sedimenter i fjordene
  • Langtransporterte forurensninger
  • Avløpsnett og spredte utslipp
  • Avrenning fra landbruk
  • Krypsiv (del av Agderregionen)
  • Fremmede arter

Der en har kommet fram til at miljøtilstanden er dårlig, er det foreslått tiltak som kan bidra til miljøforbedringer. Aktuell sektor/forurenser blir ansvarlig for å gjennomføre nødvendige tiltak. Planprosessen har vist at det mangler en del kunnskap om miljøtilstand i vann. Mange av tiltakene går derfor ut på å foreta videre undersøkelser og overvåking.

Alle deltakende fylkeskommuner har vedtatt å sende de tre regionale vannforvaltningsplanene til offentlig ettersyn. Telemark fylkesutvalg vedtok dette i møte den 26.mai 2014 sakene 63/14, 64/14 og 65/14, samt i møter 16. april og 21. mai 2015 (sak: 47/15 og 61/15)

Etter høringene skal planene behandles i vannregionene og i fylkene i 2015 og deretter skal de til Kongen i statsråd for endelig godkjenning våren 2016.

 

Skulle det være spørsmål knyttet til regionale planer for vannforvalting, så ta kontakt med Ingrid Strande i Telemark fylkeskommune.

Høringsdokumentene er tilgjengelige på www.vannportalen.no og i resepsjonen på fylkeshuset i Telemark.