Hva mener du om utvidelse av jakttid for kanadagås og stripegås?

Av: Ole Bjørn Bårnes / Publisert: 17.08.2017 / Oppdatert: 17.08.2017
Kanadagås i Telemark
Både kanadagås (bildet) og stripegås er fremmede arter som blant fører til ulemper for landbruksnæring og naturmangfold.
Foto: Bjørn Erik Lauritzen
Åpne

Ordinær jakttid for kanadagås og stripegås er 10. august til 23. desember. Fylkeskommunen har imidlertid anledning til å fastsette forskrift som åpner for jakt inntil 15 dager i forkant og i inntil to måneder i etterkant av ordinær jakttid

Svartelistet art

Kanadagås er en svartelistet art som ble innført til Norge for første gang på 1930-tallet. I tiden frem mot 1980-tallet ble det satt ut mer enn 750 individer i Sør-Norge.

Bestandene av kanadagås har vokst siden de første utsettingene, og på slutten av 1990-tallet var det ca. 15 000 individer i Norge. Ifølge artsdatabanken ser bestanden ut til å ha økt ytterligere etter det.

Kanadagåsas ulemper

Det rapporteres om ulemper knyttet til nedtramping og beiting på dyrket mark flere steder i Telemark.

Andre ulemper med arten kan være tilgrising av parker og badestrender, aggressiv adferd overfor andre arter og hybridisering med tundragås, sædgås og grågås.

Vi er kjent med at kommuner hvert år gir skadefellingstillatelser på kanadagås. Tidligere jaktstart kan redusere dette behovet og stimulere til mer ordinær jakt.

Stripegåsas ulemper

Stripegåsa finnes normalt i blant annet parker og zoologiske hager i Europa. Jevnlig rømmer imidlertid enkeltindivider og små grupper for så å dukke opp i ulike våtmarksområder – blant annet i Norge. I svartelista er arten registrert med potensiell høy risiko for spredning.

Det er i tillegg rapportert om at stripegås kan hybridisere med kanadagås og grågås.

Foreslår jakttid fra juli til februar

Både kanadagås og stripegås er fremmede arter som blant fører til ulemper for landbruksnæring og naturmangfold. Det er derfor ønskelig at bestandene reduseres.

Fylkeskommunen mener at det bør legges til rette for dette gjennom utvidet jakttid på artene. Vi foreslår derfor at jakttiden utvides med 15 dager i forkant og to måneder i etterkant av ordinær jakttid. Ny jakttid blir da fra og med 26. juli til og med 23. februar.

Biologisk vurderer fylkeskommunen det som forsvarlig å starte jakten på kanadagås og stripegås så tidlig som 26. juli. Vi støtter oss her på Miljødirektoratet sine vurderinger om ungenes flyvedyktighet og avhengighetsforhold til foreldrene.

Send inn din tilbakemelding innen 25. september

Hvis du har merknader til forslag om utvidet jakttid, kan du sende dette til Telemark fylkeskommune på e-post, post@t-fk.no innen 25. september 2017.