Jomfruland nasjonalpark

Av: Ole Bjørn Bårnes / Publisert: 03.05.2013 / Oppdatert: 22.01.2014
Steinstrand på jomfruland
Steinstrand på Jomfruland
Foto: Dan Riis
Åpne

Formålet er å bevare et større naturområde i sjø og på land uten tyngre naturinngrep og med særegne og representative økosystemer og landskap. Vernet vil legge vekt på naturtyper, arter, landskap og geologiske forekomster. Vernet skal også bidra til at kulturlandskapet bevares og utvikles gjennom beiting, slått, rydding og hogst. I tillegg til Jomfruland og havområdet rundt, vil nasjonalparken også berøre Arendal og Grimstad.

Sikrer naturmangfoldet

Opprettelse av Jomfruland nasjonalpark vil sikre at viktig naturmangfold både i sjø og på land blir tatt vare på i framtida. Når nasjonalparken er på plass, vil den bli forvaltet lokalt gjennom et nasjonalparkstyre sammensatt av representanter fra de berørte kommuner og fylkeskommuner.

Avgrensing og utarbeidelse av regler for nasjonalparken skal skje i samarbeid med kommunen og de som har interesser i området, men grovt sett vil den kunne omfatte eksisterende verneområder samt arealer på land og i sjø hvor det er dokumentert viktige verneverdier.

På sjøsiden vil det i praksis ikke bli noen forandringer. Vanlig fiske fra båt og med redskap som garn og teiner bør kunne fortsette som før. Det samme gjelder regulær ferdsel med båt, bading og andre aktiviteter. På landsiden vil nasjonalparken i liten grad ha betydning for de som har hytter, da de fleste antakelig vil bli liggende utenfor det aktuelle verneområdet.

Arbeidet fremover

For å sikre en god prosess er det viktig å ha tilstrekkelig tid. Fylkesmennene legger opp til en planprosess på cirka tre år. Dette innebærer at en ny nasjonalpark kan komme på plass i 2016. Mer informasjon om arbeidet og prosessene finner du på hjemmesiden til jomfruland nasjonalpark.