Søk midler til lokale frivillighetsplaner

Av: Heidi Hamadi / Publisert: 25.04.2018 / Oppdatert: 30.08.2018
Åge Gonsholt i Siljan Røde Kors på vei ned Blefjell sammen med en deltager i prosjektet Til Topps, et integreringstilbud i regi av Røde Kors og Telemark Turistforening.
Søk om midler til frivillighetsplan for din kommune innen 10. desember 2018.
Foto: Bjørn Sodeland/Telemark Røde Kors. Åge Gonsholt i Siljan Røde Kors på vei ned Blefjell sammen med en deltager i prosjektet Til Topps, et integreringstilbud i regi av Røde Kors og Telemark Turistforening.
Åpne

Telemark fylkeskommune har som mål at alle kommuner i fylket skal utarbeide en frivillighetsplan.  

I arbeidet med Frivillighetsmelding for Telemark 2016–2020 ble det gjennomført spørreundersøkelser og høringer blant frivillige i Telemark. De ønsket tettere kontakt med, og økt forutsigbarhet i samarbeidet med det offentlige.

I 2015 signerte KS og Frivillighet Norge en avtale for å styrke forholdet mellom offentlig og frivillig sektor. Samtidig ble det lokale organisasjonslivet, fylkeskommuner og kommuner utfordret til å etablere samarbeidsarenaer og utarbeide planer for sin frivillighetspolitikk.

Du kan lese mer om avtalen her.

Politisk vedtatt å satse på lokale frivillighetsplaner

Med bakgrunn i dette vedtok Telemark fylkesting høsten 2016 å bevilge 500 000 kroner til utarbeidelse av kommunale frivillighetsplaner i Telemark. I mars 2017 vedtok hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse at disse midlene skulle lyses ut som tilskudd på inntil 35 000 kroner.

Tilskuddene skal gis til kommuner som ønsker å utarbeide lokale planer for samarbeid med frivilligheten i egen kommune. Samtidig åpnet hovedutvalget for at kommuner som allerede har utarbeidet en slik plan, kan søke på tilsvarende midler til revidering av gjeldende plan, eller til gjennomføring av tiltak knyttet til planen.

Ny søknadsfrist 10. desember 2018

Til nå har i alt ti kommuner søkt og fått tilskudd til utarbeidelse av en plan eller melding. Nå håper vi at også de øvrige kommunene i fylket vil igangsette slikt planarbeid.

Brev med informasjon om tilskuddsordningen er sendt ut til alle kommunene i fylket som fortsatt ikke har søkt om støtte for igangsetting av slikt arbeid. Ny søknadsfrist for høsten 2018 er 10. desember.

Hva må søknaden inneholde?

A. Tilskudd til utarbeidelse av frivillighetsplan med tiltaksplan

Søknad må inneholde informasjon om følgende punkter:

  • beskrivelse av planarbeidet
  • framdriftsplan med milepæler
  • medvirkning av frivillige
  • administrativ og politisk forankring

B. Tilskudd til gjennomføring av tiltak knyttet til vedtatt frivillighetsplan

Søknad må inneholde informasjon om følgende punkter:

  • beskrivelse av tiltaket
  • medvirkning av frivillige
  • budsjett - egne midler - tilskudd fra andre
  • målgruppe
  • når tiltaket skal gjennomføres

Dere må merke søknaden med «Tilskudd til lokale frivillighetsplaner - ref.nr. 17/03173-43», og sende den til post@t-fk.no.

Søknader må være registrert hos oss innen 10. desember 2018.

Har du spørsmål om ordningen?

Ta gjerne kontakt med rådgiver Heidi Hamadi på e-post heidi.hamadi@t-fk.no dersom dere har spørsmål.