Innhold i oversiktsdokumentet

Av: Lene Sjølie / Publisert: 16.02.2015 / Oppdatert: 05.12.2018
Illustrasjonsfoto statistikk
Foto: www.colourbox.com
Åpne

Oversikten skal inneholde opplysninger om og vurderinger av temaene

a) befolkningssammensetning
b) oppvekst- og levekårsforhold
c) fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø
d) skader og ulykker
e) helserelatert atferd
f) helsetilstand

Helsedirektoratet har utarbeidet en veileder med råd om hvordan arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer kan utføres i praksis. Oversikten under viser hvilke temaer som kan inngå i folkehelseoversikten, samt kilder til statistikk eller lokal kunnskap.

Temaer

Statistikkilder

Lokal kunnskap

a) Befolkningssammensetning

 • Befolkningsendringer
 • Befolkningsframskrivinger
 • Planleggere
 • NAV
 • Rådmann

b) Oppvekst- og levekårsforhold

 • Frafall videregående skole
 • Høyeste fullførte utdanningsnivå
 • Barn i lavinntektshusholdninger
 • Uføretrygdede
 • Elevprestasjoner og læringsmiljø
 • Helsestasjon og skolehelsetjeneste
 • Arbeidsledighet

 

 • Ansatte i skole og barnehage
 • Helsestasjon, PPT og barnevern
 • NAV
 • Kommuneoverlege
 • Frivillige organisasjoner
 • Elevråd og ungdomsråd
 • Eldreråd
 • Råd for personer med nedsatt funksjonsnedsettelse

c) Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø

 • Drikkevannskvalitet
 • Forekomst av radon
 • Omfang av støy
 • Kriminalitet

 

 

 

 • Teknisk avdeling
 • Lokalt politi
 • Kommuneoverlege
 • Miljørettet helsevern
 • Statens vegvesen
 • Elevråd og ungdomsråd
 • Eldreråd
 • Råd for personer med nedsatt funksjonsnedsettelse

d) Skader og ulykker

 • Personskader behandlet i sykehus
 • Drepte og hardt skadde i veitrafikkulykker

 

 

 

 

 • Helse- og omsorgssektor
 • Sykehus og legevakt
 • Politi
 • Statens vegvesen
 • Brannvesen
 • Teknisk etat
 • Trygg trafikk

e) Helserelatert atferd

 • Fysisk aktivitet
 • Kosthold
 • Røyk, snus og alkohol

 

 

 

 

 • Ansatte i skole og barnehage
 • Helsestasjon
 • Kommuneoverlege
 • Tannhelsetjenesten
 • Frivillige organisasjoner

f) Helsetilstand

 • Psykiske lidelser
 • Hjerte- og karsykdom
 • Diabetes
 • Kreft
 • KOLS og lungesykdom
 • Tannhelse

 

 

 

 • Helsestasjon
 • Kommuneoverlege
 • Helse- og omsorgssektor
 • Tannhelsetjenesten
 • NAV