Viktige nye publikasjoner om folkehelse

Av: Lene Sjølie / Publisert: 24.06.2015 / Oppdatert: 09.03.2017
Forsidefoto av rapporter
Foto: www.helsedirektoratet.no
Åpne

Regjeringen vil gi psykisk helse større plass i folkehelsearbeidet. Det er et mål at folkehelsearbeidet skal redusere risiko for sykdom og fremme livskvalitet og trivsel.

- Vi vil skape et samfunn som i større grad fremmer psykisk helse gjennom å legge mer vekt på forhold i omgivelsene som fremmer mestring, tilhørighet og opplevelse av mening, sier fungerende divisjonsdirektør Ole Trygve Stigen. Helsedirektoratet legger frem to rapporter som et ledd i arbeidet med psykisk helse i folkehelsearbeidet. 

Well-being

Well-being på norsk av stipendiat ved UIO, Erik Carlquist gjør rede for well-being-begrepets mangfoldige innhold. 

Wellbeing-perspektivet løfter frem betydningen av de psykososiale aspektene ved livet. Når folkehelsearbeidet ses i lys av dette perspektivet blir befolkningens tilfredshet med livet, positive relasjoner og opplevelse av mestring og tilhørighet viktig.

Trivsel i skolen

Trivsel i skolen av Hemil-senteret ved Universitetet i Bergen tar for seg hvilke faktorer i miljøet som påvirker elevers trivsel i skolen. Ordet «trivsel» er Hemil-senterets oversettelse av det engelske «well-being».

I tillegg er det fremlagt en NOU om Fremtidens skole NOU 2015:8. Utvalget har vurdert hvilke kompetanser som vil være viktige for elevene og hvilke endringer som må gjøres i fagene for at elevene skal utvikle disse kompetansene.

Utvalget mener at tre flerfaglige temaer er særlig viktige fremover og må være tydelige i læreplanverket:

  • bærekraftig utvikling
  • det flerkulturelle samfunn
  • folkehelse og livsmestring.

For disse tre temaområdene må det være kompetansemål i fag på tvers av fagområdene.