Utlysning av tilskudd til folkehelsearbeid

Av: Lene Sjølie / Publisert: 28.09.2015 / Oppdatert: 11.11.2015
To blide venninner
Søknadsfrist for tilskudd til folkehelsearbeid er 1. november 2015.
Foto: www.colourbox.com
Åpne

Det kan tildeles inntil 200 000 kroner pr tiltak. Det kan påregnes tildeling også i 2016, forutsatt politisk godkjenning.

Søknadsfristen gikk ut 1. november 2015.

Hvem kan søke

 • Kommuner
 • Frivillige organisasjoner som har samarbeidsprosjekt med kommunale virksomheter

Formål

Stimulere til utvikling av folkehelsearbeidet i kommunene i Telemark i tråd med satsingsområdene i Regional strategi for folkehelse og vedtatte handlingsplaner innenfor satsingsområdene:

 • kosthold
 • fysisk aktivitet og friluftsliv
 • psykososialt oppvekstmiljø
 • kommunalt folkehelsearbeid

Hva kan det søkes støtte til

 • Utviklingsarbeid og tiltak knyttet opp til utfordringsbildet i kommunene jf. Folkehelselovens §5 og som er innenfor satsingsområdene i Regional strategi for folkehelse
 • Utviklingsarbeid og tiltak knyttet til arbeidet med folkehelseoversikt, kommunale planprosesser, tverrsektorielt folkehelsearbeid, modeller for evaluering av det kommunale folkehelsearbeidet
 • Samarbeidsprosjekter mellom kommuner og frivillige organisasjoner som er relevant for å oppnå målsettingen i Regional strategi for folkehelse

Hovedregelen er at midlene ikke brukes i ordinær drift. Midlene kan brukes til frikjøp av ansatte.

Krav til søknaden

Søknaden må være merket med 15/14040 og sendes til post@t-fk.no

 • Navn på utviklingsarbeid/tiltaket
 • Kort skildring av utviklingsarbeidet/ tiltaket og hvordan dette er knyttet til handlingsplanene i Regional strategi for folkehelse
 • Forventet effekt
 • Framdrift- og finansieringsplan

Rapportering

 • Skriftlig halvårsrapport med videre framdriftsplan
 • Sluttrapport med regnskap
 • Kort beskrivelse at status før eventuell utbetaling i 2016

For tilskudd over 100 000 kroner må det leveres revisorattestert regnskap for prosjektet.

Spørsmål til utlysningen kan rettes til Kjersti Ulriksen på tlf. 35 91 70 19 eller e-post kjersti.ulriksen@t-fk.no