Ungdom i Telemark opplever sosial ulikhet av psykiske helseplager

Av: Oda Kobro / Publisert: 20.06.2017 / Oppdatert: 25.06.2017
Oda Kobro
Oda Kobro har skrevet masteroppgave om hvordan telemarkungdommenes psykiske helseplager varierer med deres sosioøkonomiske bakgrunn.
Foto: Privat
Åpne

Det finnes systematiske forskjeller i helse mellom grupper i samfunnet. Jo høyere utdanning og inntekt, desto bedre helse. Det er dessuten gjentatte ganger påvist en sosial helsegradient, det vil si at helsen forverres gradvis for hvert trinn ned den sosiale laginndelingen. 

Analyserer «Ung i Telemark 2015»

Masterstudent Oda Kobro ved Høgskolen i Sørøst-Norge har på oppdrag fra Telemark fylkeskommune brukt data fra levekårsundersøkelsen «Ung i Telemark 2015» for å undersøke hvordan telemarkungdommenes psykiske helseplager varierer med deres sosioøkonomiske bakgrunn. I tillegg har hun undersøkt hvorvidt en eventuell sammenheng følger en sosial gradient (trappetrinnsmønster), og om omfanget av ulike psykososiale stressfaktorer kan forklare denne sammenhengen.

Masteravhandlingen har fått navnet «Ungdoms ulike forutsetninger – En kvantitativ undersøkelse av sammenhengen mellom sosioøkonomisk bakgrunn, psykososialt stress og psykiske helseplager hos unge i Telemark». Du kan lese avhandlingen i sin helhet her (PDF).

Tydelige sosiale forskjeller men ingen sosial gradient

Resultatene fra avhandlingen viste sosiale forskjeller i psykiske helseplager blant ungdommer i Telemark. Det ble imidlertid ikke påvist noen tydelig sosial gradient. For enkelte psykiske plager var det dessuten ingen forskjeller i omfang mellom ungdommer fra familier med ulik sosioøkonomisk bakgrunn. Faktisk var det flere ungdommer med høy enn lav sosioøkonomisk bakgrunn som rapporterte om at de den siste uken hadde følt seg veldig mye plaget av å føle at «alt er et slit».

Videre viste analysen at psykososiale stressfaktorer er av stor betydning for ungdommenes psykiske helse og at slike faktorer forklarer noen av de sosiale forskjellene i psykiske helseplager som ble påvist.

Avhandlingen viser at det i arbeidet med å redusere psykiske helseplager blant ungdom er nødvendig å rette oppmerksomheten mot samtlige sosiale lag i samfunnet. Det er dessuten ikke tilstrekkelig å bekjempe økonomiske skjevheter på systemnivå. Like viktig er ungdommenes psykososiale miljø og hvordan deres sosiale bakgrunn virker inn på denne.