Tre tiltak fra Telemark løftes fram nasjonalt

Av: Lene Sjølie / Publisert: 26.05.2014 / Oppdatert: 29.09.2016
"Alle barn sykler" er et av tre gode eksempler på tiltak for fysisk aktivitet i nærmiljøet fra Telemark som løftes frem i Helserådets siste spesialnummer.
Foto: Michel Fouler
Åpne

De er alle gode eksempler på fysisk aktivitet i nærmiljøet:

Bamble kommune: Fysisk aktivitet og kosthold i barnehagene

Bamble kommune har satset på sunt kosthold og fysisk aktivitet i mange år. De kommunale barnehagene har sammen med skolene et overordnet strategidokument hvor fysisk aktivitet og helse er et av satsningsområdene.

Fysisk aktivitet og kosthold er også omtalt i alle barnehagers årsplaner, og det jobbes systematisk med å få gjennomført daglige doser med organisert fysisk aktive og morsomme leker.

Barnehagene har sammen med fysioterapitjenesten i kommunen laget en gruppe som kalles Fiffen. Fiffen står for ”friskusene i farta” som består av aktivitetskontakter fra alle barnehagene. Fiffen er et faglig forum hvor de hjelper hverandre med gode ideer, få inspirasjon til å jobbe i de respektive barnehagene og synliggjøre den gode praksisen som allerede finnes i de ulike barnehagene.

Fokuset for arbeidet er mer mengde og variasjon av fysisk aktivitet i barnehagehverdagen. Suksesskriteriet er når alle barna helt på eget initiativ i sin spontane lek er i masse fysisk aktiv og artig lek.

Telemark: Sentrumsnære turveger med universell utforming

Folkehelsearbeidet har fokus på fysisk aktivitet. Hverdagsvanene er viktigst. Sentrale spørsmål er da hvordan vi bruker kroppen gjennom dagen - i barnehage, skole, arbeid, hjem og fritid. Fremmer kroppsbruken helsa vår? Og – legger vi til rette for at alle skal ha sunn og tilstrekkelig aktivitet?

Ett av svarene er å sørge for at det fins turveger med universell utforming. Alle skal kunne komme seg ut og fram. Og alle bør kunne gjøre det hjemmefra. Da er effekten størst. Derfor kom prosjektet «Sentrumsnære turveger med universell utforming» i Telemark. Fylkesmannen, fylkeskommunen ogvegvesenet samarbeider som prosjektgruppe og har kontakt med alle de 18 kommunene.

Prosjektgruppa på fylkesnivå inviterte i 2013 kommunene i Telemark til en kartlegging. Alle kommunene valgte ut en turveg i et større tettsted som et lokalt eksempel. Kravet var at relativt mange mennesker bodde i nærheten, samt at turvegen skulle ha potensiale for universell utforming.

Les rapporten "Sentrumsnære turveger - Universell utforming i Telemark".

Telemark: Alle Barn Sykler

”Alle Barn Sykler” er et sykkelopplegg for 10-åringer utarbeidet for å bedre trafikkopplæring i grunnskolene. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom På Sykkel i Telemark, Trygg Trafikk Telemark, Fylkestrafikksikkerhetsutvalget i
Telemark, Telemark fylkeskommune og kommunene.

Sykling er en viktig del av hverdagen for de fleste elever. De bruker sykkelen både som leketøy og fremkomstmiddel og bør få grundig opplæring før de kan begynne å sykle i trafikken. Det er dessuten viktig å øke bevisstheten til barn ved å vise dem fordelen med å gå og sykle til skolen. I tillegg til forbedret helse og fysisk form, kan dette også påvirke dem til å legge om til sunne og miljøvennlige transportvaner.

”Alle Barn Sykler” har som hovedmål:

  • Å gi en tilstrekkelig opplæring og skape trygghet for barn på sykkel
  • Alle skal kunne sykle, alle skal inkluderes og alle skal ha tilgang til egen sykkel
  • Barna skal bli mer aktive og at det skal skaffe seg gode reisevaner gjennom å gå eller sykle til og fra skolen, fritidsaktiviteter

Eksempler fra hele landet

I spesialnummeret av Helserådet er det samlet artikler og eksempler fra hele landet under temaet ”Fysisk aktivitet i nærmiljøet”. Presentasjonen må sees i sammenheng med Helsedirektoratets kampanje ”Dine 30”.

Det er et håp og et ønske at artiklene og eksemplene kan inspirere andre kommuner og frivillige organisasjoner til å gjøre noe lignende, ut fra de forutsetningene som gjelder lokalt.

Les Helserådets spesialutgave "Fysisk aktivitet i nærmiljøet" her - velg utgave 10/14