To vinnere deler folkehelseprisen 2016

Av: Lene Sjølie / Publisert: 08.06.2017 / Oppdatert: 08.06.2017
Vinnere av Folkehelseprisen 2016 - Mental helse Ungdom Grenland og Bø Frivilligsentral
Leder av hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse, Tone Berge Hansen, delte ut folkehelseprisen til Elisabeth Haugen fra Bø Frivilligsentral og Arnfinn Hansen og Elena Dahl fra Mental helse Ungdom Telemark.
Foto: Eva Susanne Drugg
Åpne

Folkehelseprisens tema for 2016 var psykisk helse i et folkehelseperspektiv. Prisen skulle gå til en frivillig organisasjon eller aktør som har bidratt til å fremme god psykisk helse, livsmestring, trivsel og økt livskvalitet blant innbyggerne i Telemark. 

Prisens formål er å vise frem godt folkehelsearbeid i fylket, i tråd med den regionale strategien for folkehelse i Telemark. Folkehelsestrategien i Telemark legger spesielt vekt på tiltak for barn og unge.

17 nominasjoner

Det kom inn 17 nominasjoner på aktuelle kandidater. I tillegg til Telemark fylkeskommune, har representanter fra Kompetansesenteret rus-region sør (KoRus-Sør) og Fylkesmannen i Telemark deltatt i vurderingen. 

Det var flere gode kandidater til årets pris og valget var ikke lett. Juryen valgte til slutt å dele prisen mellom to kandidater som begge er særdeles verdige vinnere av årets pris: Mental Helse Ungdom Grenland og Bø Frivilligsentral. Nedenfor kan du lese juryens begrunnelser.

Juryens vurdering

Mental Helse Ungdom Grenland er en relativt nyetablert medlemsbasert interessepolitisk brukerorganisasjon med vedtektsfestet formål om at alle barn og unge skal ha en best mulig psykisk helse. De har hver uke treff på Meierigården ungdomskulturhus. Organisasjonen er åpen for alle barn og unge med interesse for psykisk helse, uavhengig av om de har psykiske plager eller ikke. Mestring fremmes ved at medlemmene selv tar ansvar for aktiviteter. De vektlegger at det ikke er resultatet av prosessen som er målet, men prosessen i seg selv.

Aktivitetene skaper engasjement og kompetanse og bidrar til at ungdommer med psykiske plager har et alternativ til isolasjon og passivitet. Laget er en aktiv samfunnsaktør og har brukerrepresentanter i to ulike fora for å fremme tiltak for god psykisk helse blant barn og unge.

Tall fra «Ung i Telemark 2015» og «Folkehelsa i Telemark 2016» viser at stadig flere ungdommer har psykiske plager. Det er derfor viktig at det finnes frivillige organisasjoner som både gir et tilbud til ungdommer med psykiske vansker og fremmer deres interesser i det offentlige rom.

Bø Frivilligsentral har helt siden starten i 2000 vært en god møteplass for folk i alle aldre. Tilbudene legges opp i samarbeid med brukerne. Nøkkelord er inkludering, engasjement, aktivisering, tilrettelegging og mestring. Blant tiltakene kan nevnes Møteplassen for barn og unge, hver uke gjennom hele skoleåret. Her kommer rundt 45 barn fra 5. til 7. klasse. Barna får utfordringer slik at alle har mulighet for å oppleve mestring og lekbaserte konkurranser, der alle har lik mulighet for å vinne. Selvaktiverende utstyr fremmer fysisk utfolding.

Andre tilbud er utstyrsbank med gratis utlån av fritidsutstyr, leksehjelp for fremmedspråklige, diskotek for personer med psykisk utviklingshemming, matutkjøring og praktisk hjelp til hjemmet, Barnas Dag og kafé, samt utleie av lokaler til sosiale treff.

Gjennom frivilligsentralene skapes det sosial kontakt. Et overordna mål er at sentralene skal skape sosiale nettverk som gir tillit og trygghet, og som gir hjelp til hverdagen gjennom oppgaver og fellesskap. Bø Frivilligsentral bidrar med disse tiltakene til å redusere innbyggernes ensomhet, psykososiale problemer og isolasjon.

Vi mener de nominerte kandidatene oppfyller kriteriene for tildeling av årets pris.