Telemark ønsker å bli programfylke

Av: Lene Sjølie / Publisert: 03.04.2017 / Oppdatert: 12.05.2017
Illustrasjonsfoto av lærer og elever rundt et bord
Barn og unge er en prioritert målgruppe for tilskudd innen «Program for folkehelsearbeid i kommunene».
Foto: www.colourbox.com
Åpne

Kommunesektoren ved KS og staten ved Helse- og omsorgsdepartementet har gått sammen om å etablere «Program for folkehelsearbeid i kommunene». For 2017 er det bevilget 42,1 millioner kroner til dette arbeidet som alle landets fylkeskommuner kan søke på. 

Programmet skal bidra til en langsiktig styrking av kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Barn og unge, psykisk helse og rusforebygging er viktige stikkord og midlene skal gå til utvikling av tiltak i kommunene.

Du kan lese mer om Program for folkehelsearbeid i kommunene her.

Telemark søker om å bli programfylke

Alle fylkeskommunene skal innen 2019 bli en del av tilskuddsordningen, men Telemark ønsker å delta allerede fra 2017. Fylkeskommunen vil derfor innen utgangen av april sende inn søknad til Helsedirektoratet om å bli programfylke.

Søknaden vil blant annet inneholde lokale kriterier for valg av tiltak her i Telemark. I et møte med kommunene 23. mars ble forslag til slike kriterier drøftet. Grunnkriteriene vil være de kriteriene som foreligger for det nasjonale programmet

Kriteriene vil bli sendt ut til alle kommunene senest 30. april. De kommunene som allerede har sendt inn skisse til mulige tiltak i sin kommune vil bli kontaktet med en kort tilbakemelding basert på de kriteriene som gjelder for Telemark. De kan da selv velge om de vil endre skissen, eller om de ønsker at den skal følge prosessen videre. 

Videre fremdriftsplan - kommunene må søke innen 12. juni

Svar fra Helsedirektoratet på om Telemark får bli programfylke er lovet i midten av mai. Dersom søknaden blir innvilget og Telemark blir programfylke, blir det umiddelbart sendt ut en offisiell invitasjon til kommunene om å søke om å få delta i programmet. Kommunene har da frist på seg til 12. juni for å sende inn søknad om tilskudd til utvikling av tiltak. 

De kommunene som får innvilget søknaden må i løpet juni inngå en samarbeidsavtale med fylkeskommunen. Avtalene skal inneholde en foreløpig oversikt over mulige tiltak, men det er ikke krav om at tiltakene må være endelig definert. Utarbeiding av nye tiltak kan gjøres i etterkant for å sikre nødvendig forankring og medvirkning fra målgrupper.

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med Kjersti Ulriksen på tlf. 411 05 645 / 35 91 70 19 eller e-post kjersti.ulriksen@t-fk.no dersom det er noe du lurer på.

Du finner også mer informasjon om Program for folkehelsearbeid i kommunene på Helsedirektoratets nettsider.