Telemark blant de beste på drikkevann

Av: Tom Marius Lorier Holen / Publisert: 25.03.2015 / Oppdatert: 27.03.2015
Illustrasjonsfoto av en som fyller et glass med vann
Foto: www.colourbox.com
Åpne

Telemark er et av fylkene i landet med best drikkevannsforsyning. Av telemarkinger som fikk vann fra rapporteringspliktige vannverk, var 98 prosent tilknyttet vannverk med tilfredsstillende analyseresultater med tanke på E.Coli og vannverk med stabil drikkevannsleveranse.

Sosiale forskjeller i levealder

Å redusere sosial ulikhet er et overordnet mål i folkehelsearbeidet. Folkehelseprofilen viser at Telemark har et relativt lavt utdanningsnivå. I 2013 hadde 79 prosent av telemarkingene mellom 30 og 39 år videregående utdanning eller mer. Det er kun fire fylker som har et lavere utdanningsnivå enn Telemark.

Folkehelseprofilen for Telemark viser at telemarkinger med grunnskole med høyeste utdanningsnivå i snitt levde 4,9 år kortere enn de med videregående utdanning eller mer i perioden 2006-2012. Forskjellen har vært stabil siden starten av 2000-tallet og er lik landsgjennomsnittet.

Telemark på røyketoppen

I perioden 2009-2013 røykte en femtedel av befolkningen mellom 16 og 44 år i Telemark daglig. Dette er en betydelig nedgang siden starten av 2000-tallet.

Forskjeller i røyking mellom ulike utdanningsgrupper regnes som den viktigste årsaken til sosial forskjeller i forventet levealder. For å redusere denne forskjellen er det derfor viktig at antall røykere fortsetter å gå nedover, særlig blant dem med lav utdanning.

Store levekårsutfordringer blant unge

Folkehelseprofilen viser at arbeidsledigheten blant 15-29-åringer i Telemark var tre prosent i 2013. Dette er blant de høyeste i landet, til tross for at den har gått noe ned siden 2010. Samtidig mottok fem prosent av telemarkinger i alderen 18-24 år uførepensjon eller arbeidsavklaringspenger i 2013. Bare Østfold og Vestfold hadde en høyere andel 18-24-åringer som mottok disse ytelsene.

Psykiske symptomer og lidelser er en av de viktigste årsakene til at folk faller utenfor arbeidslivet.

Også her ser vi store utfordringer i Telemark. Antall personer som er i kontakt med fastlege eller legevakt på grunn av psykiske symptomer eller lidelser, samt antall brukere av legemidler mot psykiske lidelser er betydelig høyere i Telemark enn i landet som helhet.

Nye indikatorer

Årets folkehelseprofiler for fylkene inneholder noen nye indikatorer. Blant annet kan fylkene for første gang finne forskjellen i forventet levealder mellom ulike utdanningsgrupper i fylket. Overvekt og fedme hos vernepliktige 17-åringer, andelen jenter som har fått HPV-vaksine og antibiotikabruk hos barn er andre indikatorer som er nye i årets profiler.

Folkehelseprofilen er basert på tall fra Norgeshelsa statistikkbank. Det er viktig å bruke norgeshelsa som et tillegg til folkehelseprofilen for å få et mer utfyllende bilde. I Norgeshelsa er det flere tilgjengelige indikatorer, og man kan også se utviklingen over tid og forskjeller mellom ulike aldersgrupper.

Folkehelseoversikt for Telemark

Telemark fylkeskommune skal i 2015 utarbeide en større oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Telemark jf. Folkehelseloven §21. Oversikten skal ligge til grunn for arbeidet med ny regional planstrategi.