Stipend til masteroppgaver om kommunalt folkehelsearbeid

Av: Lene Sjølie / Publisert: 19.06.2015 / Oppdatert: 19.06.2015
Fylkeskommunen tilbyr to masterstipend på 30 000 kroner.
Foto: www.colourbox.com
Åpne

Et av satsingsområdene i «Regional strategi for folkehelse i Telemark 2012-2016» er kommunalt folkehelsearbeid. Telemark fylkeskommune lyser nå ut to masteroppgaveprosjekter innenfor dette satsingsområdet:

  • Prosjekt 1: Hvordan brukes tverretatlige folkehelsegrupper i kommunene i Telemark?
  • Prosjekt 2: Hvordan bruker kommunene i Telemark folkehelsestatistikk i plan‐ og beslutningsprosesser?

Stipend på 30 000 kroner

Fylkeskommunen tilbyr et masterstipend på 30 000 kroner for hvert av prosjektene.

Halvparten av stipendet utbetales ved prosjektstart og resten utbetales når oppgaven er levert og godkjent av den aktuelle utdanningsinstitusjonen.

Prosjekt 1: Hvordan brukes tverretatlige folkehelsegrupper i kommunene i Telemark?

Bakgrunn

Folkehelsearbeidet i kommunene skal foregå på tvers av sektorer og fagfelt. En metode for å sikre tverretatlig samarbeid er å etablere tverretatlige grupper innenfor folkehelsearbeidet. I juni 2014 oppgav 10 av 18 kommuner i Telemark at de hadde tverretatlige folkehelsegrupper.

Formål

Masteroppgaven skal evaluere bruken av tverretatlige folkehelsegrupper i kommunene i Telemark. Spørsmål vi ønsker svar på er blant annet:

  • Hvilke enheter deltar i de tverretatlige folkehelsegruppene?
  • Hva arbeider de tverretatlige folkehelsegruppene med?
  • Hvordan bidrar gruppen til folkehelsearbeidet i kommunen?
  • Hvilke faktorer fremmer eller hemmer arbeidet i disse gruppene?

Tidsplan

Oppgaven må leveres senest 1.1.2017

Prosjekt 2: Hvordan bruker kommunene i Telemark folkehelsestatistikk i plan‐ og beslutningsprosesser?

Bakgrunn

Folkehelseloven setter nye krav til kommunene når det gjelder systematikken i folkehelsearbeidet. Blant annet skal kommunene ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen, samt de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne.

Oversikten skal blant annet baseres på opplysninger som statlige helsemyndigheter og fylkeskommunen gjør tilgjengelig, kunnskap fra kommunale tjenesteområder, samt annen lokal kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som kan ha innvirkning på befolkningens helse. Kommunens utfordringer slik de kommer fram i oversiktsarbeidet, skal ligge til grunn fra alt planarbeid.

Formål

Masteroppgaven skal evaluere bruk av folkehelseprofiler, helseoversikter og annen folkehelsestatistikk i plan‐ og beslutningsprosesser, herunder revidering av planstrategier, i utvalgte kommuner i Telemark.

Tidsplan

Datainnsamling bør skje høsten 2016 etter kommunene har vedtatt ny planstrategi. Masteroppgaven må leveres vår/sommer 2017.

Søknadsfrist 15. september for begge prosjektene

Søknad sendes til kjersti.norgard.aase@t-fk.no innen 15. september 2015. Svar kan forventes innen 1.oktober 2015.

Søknaden må inneholde: 

  • En kort prosjektskisse (ca. tre sider) der det blir gjort rede for problemstilling(er) og forskningsspørsmål, valg av teori og metode, samt tidsplan.
  • CV
  • Karakterutskrift fra gjennomført bachelorgrad samt gjennomførte masterkurs
  • Anbefaling fra utdanningsinstitusjonen

Telemark fylkeskommune kan stille med biveileder dersom det er ønske om dette. Vi kan også legge til rette for kontorplass i våre lokaler i Skien under datainnsamlingen.