Sosial ulikhet i helse er den største folkehelseutfordringen i Telemark

Av: Kjersti Norgård Aase / Publisert: 13.04.2016 / Oppdatert: 27.04.2016
Glade barn og foreldre
Fylkesutvalget i Telemark fylkeskommune har nå behandlet rapporten «Folkehelsa i Telemark 2016»
Foto: www.colourbox.com
Åpne

Telemarkinger har i all hovedsak god helse og sunne levevaner. Levealderen har aldri vært så høy, og mange lever sunne og aktive liv.

Selv om alle grupper i samfunnet har fått bedre helse de siste årene, har helsegevinsten vært størst for personer med lang utdanning og høy inntekt. I Telemark lever for eksempel personer med høy utdanning i snitt syv år lenger enn personer med bare grunnskole.

Levekårsundersøkelsen «Ung i Telemark 2015» viser også at ungdommer fra familier med høy sosioøkonomisk status er mer fornøyd med helsa si og har sunnere helsevaner enn ungdommer fra familier med lavere sosioøkonomisk status.

Psykisk og fysisk helse

Mange telemarkinger har utfordringer knyttet til psykisk helse. Telemark er på landstoppen både når det gjelder bruk av helsetjenester og legemidler som følge av psykiske plager og lidelser. Levekårsundersøkelsen «Ung i Telemark 2015» viste også at mange ungdommer i Telemark har utfordringer knyttet til ensomhet, selvbilde, kroppsbilde og depressive symptomer.

Mange telemarkinger har også utfordringer knyttet til fysisk helse. Usunt kosthold, inaktivitet og rusproblematikk er årsaken til en rekke sykdommer.

Levekår

Gode levekår er viktige premisser for helse, trivsel og livskvalitet. Telemark har typiske levekårsutfordringer, slik som lav befolkningsvekst, lavt utdanningsnivå, lav sysselsetting, høy arbeidsledighet, barnefattigdom, og mange (unge) uføre.

Mange av levekårsutfordringene i Telemark er knyttet til den voksne befolkningen. Levekårsundersøkelsen «Ung i Telemark 2015» viser et noe bedre bilde for ungdom. Det viser at oppvekstsvilkårene i Telemark generelt sett er gode.

Komplekst utfordringsbilde

Til tross for at den overordnede folkehelseutfordringen i Telemark er sosial ulikhet i helse og at dette gjennomsyrer de andre store utfordringene: psykisk og fysisk helse og levekårsproblemer, er bildet sammensatt. Figuren under viser kompleksiteten i utfordringsbildet.

Mange av områdene påvirker hverandre gjensidig. I tillegg gjennomsyrer sosial ulikhet i helse alle temaene i figuren ettersom sannsynligheten for å havne i en av disse kategoriene er langt høyere om man har lav utdanning og inntekt enn høy utdanning og inntekt.

Modell - Kompleksiteten i utfordringsbildet

Foto: Telemark fylkeskommune
Åpne

Bakgrunn

God oversikt over folkehelseutfordringene bidrar til et systematisk og treffsikkert folkehelsearbeid.

Ifølge lov om folkehelsearbeid skal fylkeskommuner og kommuner ha oversikt over helsetilstanden i fylket og de positive og negative faktorene som kan virke inn på denne. Hvert fjerde år skal det utarbeides et skriftlig oversiktsdokument som en del av kunnskapsgrunnlaget til regional planstrategi, og som grunnlag for å utarbeide tiltak.

Rapporten «Folkehelsa i Telemark 2016» utgjør dette kunnskapsgrunnlaget.