Søk om midler til folkehelse, kultur eller idrett

Av: Heidi Hamadi / Publisert: 15.09.2017 / Oppdatert: 19.06.2019
Illustrasjonsfoto av besteforeldre med barnebarn.
Send inn din søknad via vår søkeportal. Frister er 15. januar og 30. juni.
Foto: www.colourbox.com
Åpne

Det er to tildelingsrunder hvert år. Første søknadsfrist er 15. januar. Andre søknadsfrist er 30. juni.

For begge ordningene gjelder det at tiltaket eller prosjektet det søkes støtte til, må foregå i Telemark.

Bruk søknadsportalen

Søknader om tilskudd må sendes oss elektronisk via vår søknadsportal.

I portalen finner du informasjon om retningslinjer, søknadskriterier og søknadsskjema for to tilskuddsordninger:

  • Tilskudd til folkehelsearbeid
  • Tilskudd til arrangementer og tiltak innenfor kultur og idrett

Tilskudd til frivillige organisasjoner til folkehelsearbeid

Hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse vedtok nye retningslinjer for ordningen i juni 2017:

  • Tiltaket man søker om støtte til, må ha en klar sosial profil.
  • Tilskuddsordningen skal stimulere til helsefremmende tiltak som skaper livskvalitet, mestring og trivsel for alle grupper i befolkningen.
  • 25 prosent av midlene er spesielt øremerket folkehelsetiltak for personer med nedsatt funksjonsevne.

Målgruppe for ordningen er frivillige organisasjoner som er registrert i Enhetsregisteret. Søkere må være regionale aktører og ha aktiviteter eller medlemmer i fortrinnsvis tre kommuner eller flere.

Tilskudd til arrangementer og tiltak innenfor kultur og idrett

Midlene er i første rekke rettet mot det frivillige feltet. Kommuner eller kommunale virksomheter kan ikke stå som søker. Unntaket er hvis kommunen eller kulturkontoret er koordinator for frivillige organisasjoner.

Som hovedregel må vertskommunen støtte enten med midler, lokaler eller utstyr. Det må komme frem av søknaden hva kommunen bidrar med. Nedre søknadsgrense er 10 000 kroner og øvre grense er 100 000 kroner.

Søknadsfrist og behandling

Hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse behandler sak om tildeling av tilskudd i første søknadsrunde i hovedutvalgets møte i mars. Sak i forbindelse med andre søknadsfrist blir politisk behandlet i september.