Seminar om helse i alt vi gjør samlet 50 deltakere

Av: Guro Høydal/Kjersti Norgård Aase / Publisert: 20.03.2015 / Oppdatert: 22.01.2019
Professor Roar Amdam fra Høgskulen i Volda foreleste om kommunal planlegging med vekt på planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel.
Foto: Guro Høydal
Åpne

Formålet med dagen var å spre kunnskap om folkehelseperspektivet i samfunnsplanlegging, og om hvordan tall og statistikk kan brukes som kunnskapsgrunnlag. 

Blant deltakerne var det blant annet folkehelsekoordinatorer, kommuneplanleggere, kommuneoverleger, kommunalsjefer og representanter fra miljørettet helsevern.

Ordfører i Bø, Olav Kasland, åpnet seminaret. Han ga gode eksempler på hvordan Bø kommune arbeider med folkehelse i plan.

– Me skal ikkje bygge ut nye bustadfelt som me ikkje kan legge gang- og sykkelveg til, me vil prioritere trafikktryggleik og tilrettelegge for friluftsområde i Evjudalen, sa Kasland. Han la også vekt på viktigheten av å ha oversikt over helsetilstanden, og roste fylkeskommunen for å ha utviklet gode verktøy for kommunene.

Folkehelseperspektivet i kommunal planlegging

Professor Roar Amdam fra Høgskulen i Volda holdt et foredrag om kommunal planlegging med vekt på planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel. Han la vekt på hvordan deltakelse og kommunikasjon er viktig i planlegging. En av utfordringene er å kombinere tall med historier fra menneskene tallene faktisk handler om.

– Folkehelse handlar om å setje folk i stand til å ta vare på eiga helse. Hvis vi skal ha folkehelse på dagsorden må vi forstå at det er ei utfordring og peike ut innsatsområde. Til slutt får me eit utruleg godt styringsdokument, sa Amdam.

Forståelse av tall og statistikk er viktig

For å utarbeide oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunene trengs det kunnskap om statistikk. Eksempler på hvordan man kan forstå, analysere og anvende statistikk i planarbeidet ble presentert av Kjersti Norgård Aase fra Telemark fylkeskommune.

Tilgjengelig folkestatistikk kan hver enkelt kommune finne på www.telemarksbarometeret.no (Telemarksbarometeret ble lagt ned i 2018).

Gode erfaringer fra tilsyn på kommunenes folkehelsearbeid

Roger Jensen fra Fylkesmannen i Telemark orienterte om tilsyn på folkehelsearbeidet i kommunene. Fokus for tilsynet var hvordan kommunen arbeider med å ha løpende oversikt over helsetilstanden. De fleste kommunene hadde kommet godt i gang med arbeidet, men det var også et stort forbedringspotensiale.

I løpet av dagseminaret ble det også presentert erfaringer fra Andebu kommune om bruk av statistikk og medvirkning i planprosesser, Kartverket orienterte om muligheter for å visualisere folkehelseutfordringer ved hjelp av kart, og stedsutviklingsprosjektet ROM FOR ALLE i Bø kommune ble presentert.