Rettferdig fordeling av helse og trivsel – et politisk valg!

Av: Lene Sjølie / Publisert: 02.09.2014 / Oppdatert: 29.09.2016
Nordisk folkehelsekonferanse 2014 ble arrangert i Trondheim 26.-29. august.
Åpne

Rettferdig fordeling av helse og trivsel er et politisk valg. Dette slås fast i Trondheimserklæringen som ble utarbeidet av 750 deltakere ved den 11. nordiske folkehelsekonferansen 26.-29. august i år. 

På konferansen deltok noen av de fremste forskerne og ressurspersonene innen folkehelseforskning, blant annet professor Micheal Marmot som de siste 30 årene har ledet en ekspertgruppe med fokus på helseulikheter i befolkningen, og direktør for Nasjonalt folkehelseinstitutt Camilla Stoltenberg.

Felles utfordring

Det har vært en positiv utvikling når det gjelder folkehelse i Norden – levealderen øker og flere oppnår bedre helse gjennom hele livsløpet. Men det er fortsatt store sosiale ulikheter i helse - også i Norge. Hovedbudskapet fra konferansen er at disse forskjellene øker.

De nordiske landene har en felles utfordring med å utjevne sosial ulikhet. Vi har kunnskap som må omsettes i forpliktende politikk lokalt, regionalt og nasjonalt. Det kom fram mange gode eksempler på hva som kan gjøres lokalt og regionalt for å få en samfunnsutvikling som gir god helse og økt mestring.

Trondheimserklæringen

På konferansen ble det utarbeidet en felles plattform «Trondheimserklæringen» for videre arbeid med folkehelse. I erklæringen understrekes behovet for innsats på følgende områder:

  • For å skape gode levekår må det investeres i universell velferd som bolig og oppvekstmiljøer, skole og utdanning, arbeidsliv, arbeidsmiljø, helsetjenester og velferdsordninger.
  • For å fremme psykisk helse og trivsel må vi stimulere til sosiale nettverk, deltakelse og sosial støtte i hverdagslivet.
  • Det er behov for styrket samfunnsrettet innsats for å forebygge de store folkehelsesykdommene. Innsats innen områdene ernæring, fysisk aktivitet, tobakk, alkohol, samt rus, psykisk helse og skader og ulykker må også rettes mot underliggende årsaker basert på hvordan politiske og kommersielle drivkrefter virker.
  • Gevinster kan tas ut både ved en god start i livet, ved å fremme barn og unges helse, gjennom innsats i arbeidslivet og gjennom en aktiv, sunn og trygg aldring.

Deltakerne har forpliktet seg til økt nordisk samarbeid for rettferdig helse og trivsel i Norden, samt å bidra til å redusere helseforskjeller globalt.

Fra Telemark deltok Beate Marie Dahl Eide, fylkespolitiker fra Senterpartiet, Roger Jensen, Fylkesmannen i Telemark, Anniken Havenstrøm, Frisklivssentralen i Skien kommune, Anne Karin Andersen, Jorunn Borge Westhrin, Kjersti Norgård Aase og Kjersti Ulriksen fra folkehelseteamet i Telemark fylkeskommune.

Fikk ros på årsmøtet i WHO Europa

Regionaldirektøren for WHO Europa, Zsuszanna Jakab, var til stede i Trondheim og hyllet initiativet til og innholdet i Trondheimserklæringen. Jakab var så begeistret at fikk helsedirektør Bjørn Guldvog til å presentere erklæringens budskap på det årlige møtet der de 53 medlemslandene i regionen møttes 15.–18. september.

I en nyhetssak fra WHO Europa roser regionaldirektør Jakab den nordiske tradisjonen med å ta sosial ulikhet inn som en viktig del av folkehelsearbeidet. Hun sier at dette vil være en inspirasjon for det videre arbeidet med Helse 2020. Hun bemerket spesielt hvordan de nordiske erfaringene fremhever kraften tverrsektorielle tiltak har på helse, og oppmuntret konferansedeltakerne til å dele sine erfaringer med denne typen arbeid med resten av WHOs Europaregion.

Deltakere fra Telemark
Åpne

På bildet fra venstre: Kjersti Norgård Aase, Anniken Havenstrøm, Anne Karin Andersen, Roger Jensen, Beate Marie Dahl Eide, Kjersti Ulriksen og Jorunn Borge Westhrin