Psykisk helse en utfordring for Telemark

Av: Lene Sjølie / Publisert: 02.04.2014 / Oppdatert: 08.04.2014
Illustrasjonsfoto av folkehelseprofiler og familie på tur i skogen
Folkehelseinstituttet publiserer hvert år folkehelseprofiler for kommuner og fylker.
Foto: Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com, Folkehelseprofiler fra Folkehelseinstituttet
Åpne

De årlige folkehelseprofilene er Folkehelseinstituttets bidrag i arbeidet med å skaffe tilveie oversikt over helsetilstanden i kommuner og fylker. De kan brukes som grunnlag for kommuners- og fylkeskommuners planarbeid i tråd med Plan- og bygningsloven og Folkehelseloven.

Profilene tar for seg befolkning, befolkningsutvikling, levekår, miljø, skole og utdanningsnivå, levevaner, helse og sykdom.

Våre store helseutfordringer

På svært mange av parameterne i fylkesprofilen skiller ikke Telemark seg ut fra landet for øvrig. Enkelte parametre kommer imidlertid Telemark dårligere ut på. Disse er godt kjent fra tidligere og er våre store utfordringer som også ligger til grunn for både regional folkehelsestrategi og regional delplan for oppvekst og kompetanse:

  • Andelen med psykiske symptomer og lidelser er høyere enn i landet som helhet, vurdert etter data fra fastlege og legevakt.
  • Andelen med videregående eller høyere utdanning er lavere enn landsnivået.
  • Andelen barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt er høyere enn i landet som helhet. (Lav inntekt defineres her som under 60 % av nasjonal medianinntekt.)
  • Andelen som mottar uføreytelser i aldersgruppen 18-24 år er høyere enn landsnivået.
  • Andelen i aldersgruppa 16-44 år som røyker daglig er høyere enn i landet som helhet, vurdert etter tall fra SSBs reise- og ferievaneundersøkelse.
  • Forventet levealder for menn er lavere enn i landet som helhet.

Andel skader vurdert etter sykehusinnleggelser er også høyere i Telemark enn i landet som helhet.

10. klassinger trives på skolen!

Det er imidlertid også mange gode trender å lese ut av profilen. Telemark har i årevis arbeidet systematisk med helsefremmende barnehager og skoler. Det er derfor spesielt hyggelig å se at andelen 10.-klassinger som trives på skolen er høyere i Telemark enn i landet som helhet.