Partnerskapsavtaler for folkehelse

Av: Lene Sjølie / Publisert: 18.11.2016 / Oppdatert: 28.11.2016
Deltakere på turen Til Topps på Blefjell i 2015.
Partnerskapsavtaler skal være et gjensidig forpliktende samarbeid.
Foto: Telemark Turistforening
Åpne

Hovedutvalg for kultur vedtok i sitt møte 11. november 2016 å utlyse midler til inngåelse av partnerskapsavtaler for folkehelsearbeid innenfor satsingsområder i Regional strategi for folkehelse 2012-2016 og Regional strategi for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2020.

Partnerskapsavtaler skal være et gjensidig forpliktende samarbeid. Det gis anledning til å inngå partnerskapsavtaler med en ramme på inntil 250 000 kroner pr. år. Tidsramme for avtalene vil være tre år.

Det skal gjennomføres en årlig evaluering av partnerskapsavtalene. Avtalene kan ikke fornyes uten ny utlysning.

Hvem kan søke?

Organisasjoner som søker om partnerskap for folkehelsearbeid må:

 • være fylkesdekkende i Telemark
 • ha et organisasjonsapparat som er i stand til å påta seg forpliktelser over flere år

Søknadsfrist og behandling

Søknadsfrist er 10. januar 2017.

Hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse vil fatte endelig beslutning om tildeling av partnerskapsavtaler i møte 9. februar 2017.

Hvordan søke

Det er ikke utarbeidet eget søknadsskjema for partnerskapsavtaler. Søknader sendes på epost til post@t-fk.no merket «Sak 16/13647».

Søknaden må inneholde

1. Informasjon om søker

 • Organisasjonsnummer
 • Organisasjonens navn
 • Antall medlemmer i Telemark
 • Antall lokallag
 • Adresse
 • E-post
 • Telefonnummer

2. Informasjon om kontaktperson

 • Navn
 • E-post
 • Telefonnummer dagtid

3. Kortfattet begrunnelse for søknaden

Gi en kortfattet beskrivelse av tiltakene det ønskes samarbeid om og av hvordan det vil arbeides inn mot satsingsområdene i Regional strategi for folkehelse 2012-2016 og Regional strategi for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2020. Begrunnelsen må være på maks 1000 ord.

4. Regnskap fra 2015

Revisorattestert regnskap for 2015 skal følge som vedlegg til søknaden.

Spørsmål om partnerskap?

Spørsmål om ordningen kan rettes til Kjersti Ulriksen, teamleder for folkehelse, idrett og friluftsliv på e-post kjersti.ulriksen@t-fk.no eller telefon 35 91 70 19 / 41105645.