Nye folkehelseprofiler for kommunene 2014

Av: Lene Sjølie / Publisert: 06.02.2014 / Oppdatert: 22.01.2019
Illustrasjonsfoto folkehelseprofiler
I januar hvert år utgir Folkehelseinstituttet folkehelseprofiler for alle kommunene i landet.
Foto: www.colourbox.com - Folkehelseinstituttet
Åpne

Profilene viser store variasjoner i andelen av befolkningen med psykiske plager. Angst og depresjon er de mest utbredte og for samfunnet de mest kostnadskrevende. Samtidig er disse lidelsene lettest og mest lønnsomt å forebygge og presset på helsetjenesten kan reduseres.

Det er viktig at alle kommuner tilrettelegger for tiltak som fremmer god psykisk helse. Frisklivssentralene kan være en god arena, samt kurs i mestring av depresjon (KiD-kurs).

Et bidrag på veien til kommunale planer for bedre folkehelse

Folkehelseloven setter krav til at kommunene har en oversikt over helsetilstand og helsens påvirkningsfaktorer blant egne innbyggere.

I Folkehelseinstituttets folkehelseprofiler finnes det blant annet statistikk om befolkning og levekår, skolemiljø og utdannelse, skader og ulykker, levevaner, arbeidsdeltakelse og sykefravær.

I tillegg til folkehelseprofilen med et folkehelsebarometer som baserer seg på et felles definert utvalg av faktorer for alle kommuner, tilbys Kommunehelsa statistikkbank. Der kan man lage tabeller og diagrammer med statistikk etter eget valg. Begge deler blir også å finne på Telemarksbarometeret.

Kommunehelsa statistikkbank og folkehelseprofilene er utformet for å hjelpe lokale myndigheter til å identifisere folkehelseutfordringene og skal være et bidrag på veien til kommunale planer for bedre folkehelse.

Telemarkshelsa og Telemarksbarometeret

Fylkeskommunen er lovpålagt å tilgjengeliggjøre statistikk, og skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i fylket. I tillegg til å benytte folkehelseprofilene fra Folkehelseinstituttet tilbys bl.a. kommunene følgende som grunnlag for analyser:

  • Rapporten Telemarkshelsa tar for seg ulike mål på helsesituasjonen blant befolkningen i Telemark samt ulike faktorer som påvirker helsa. Ny utgave av Telemarkshelsa ble publisert i november 2013 og den planlegges revidert årlig.
  • Telemarksbarometeret gir deg oppdatert offentlig statistikk om Telemark. I tillegg til det som inngår i Telemarkshelsa vil du her finne nyhetsartikler som oppdateres løpende. Dette kan omfatte artikler basert på ny oppdatert statistikk og nye aktuelle undersøkelser.

Telemarksbarometeret ble lagt ned i 2018.