Nasjonalt turskilt- og merkeprosjekt

Av: Ole Bjørn Bårnes / Publisert: 13.01.2014 / Oppdatert: 04.02.2016

Telemark har et mangfold av naturområder og attraksjoner, og det er arbeidet mye med stier og tilrettelegging av turveier i fylket og vi har et godt utviklet stinettverk, både på fjell, i innlandet, bynært og langs kysten.

Vi har også et stort antall statlig sikrede friluftslivsområder, som stort sett er godt tilrettelagt for allmennheten. Utfordringen med tilrettelegging er ofte at merkingen og informasjon langs stiene har varierende kvalitet, samt at det blir brukt flere typer utførelser.

I tillegg kan man nok oppleve mangelfull og forvirrende merking. Med støtte fra Gjensidigestiftelsen lyser fylkeskommunen ut tilskuddsmidler til skilting og merking av turruter i Telemark.

Retningslinjene for tildeling av midler til merking er utarbeidet og vedtatt av Nasjonal Styringsgruppe for turskiltprosjektet, og er som følger:

Formål

Formålet med turskiltprosjektet er gjennom informasjon, skilting og merking å bidra til økt og trygg friluftsferdsel der folk bor og oppholder seg.   

Søknadsfrist

15. februar 2016 

Hvem kan søke?

 • Frivillige organisasjoner/foreninger (idrettslag, speiderforeninger, grendelag, velforeninger, turlag osv.) registrert med organisasjonsnummer i det offentlige frivillighetsregisteret.
 • Interkommunale friluftsråd.
 • Kommuner, reiselivsorganisasjoner, hytteforeninger og andre interessenter kan søke sammen med en frivillig organisasjon eller et interkommunalt friluftsråd. 

Hva kan støttes?

Prosjektmidlene skal gå til merking og skilting av turløyper i tråd med Merkehåndboka (www.merkehandboka.no). Standarden og manualen bygger på Merkehåndbokas retningslinjer og anbefalinger for skilting og merking samt et verktøy for gradering som tar hensyn til vanskelighetsgrad.

Støtten går kun til innkjøp og produksjon av skilt, merking og infotavler (inkludert innfestings-materiell / annet festemateriell) samt til informasjon knyttet til tavlene og til turkort

Krav til hvert enkelt delprosjekt for skilting og merking

 • Merkehåndboka skal følges
 • Minst én ansvarlig gjennomfører et «skilt- og merkekurs» i regi av det nasjonale Turskiltprosjektet (med mindre vedkommende kan dokumentere tilsvarende kompetanse)
 • Det må dokumenteres hvordan drift og vedlikehold skal skje i minimum en 10-årsperiode fra det tidspunkt tiltakene er ferdigstilt (f. eks. inngått vedlikeholdsavtale, henvisning til styrevedtak i foreningen, eller tilsvarende)
 • Den ansvarlige organisasjon/aktør skal ha logo eller navn på skilt eller skiltstolpe, se også Manual – Turskiltprosjektet
 • Informasjons-tavler og turkort knyttet til turruter skal ha følgende logo-elementer: 1) Gjensidigestiftelsen, 2) den aktuelle fylkeskommunen og 3)den som har ansvar for skilting og merking knyttet til den (de) aktuelle turruta (ene), se også Manual for Turskiltprosjektet
 • Det må være inngått skriftlig avtale med den (de) berørte grunneier(ne) før midler utbetales og tiltak iverksettes (inkludert avtaler med Vegvesen / kommune langs offentlig vei). Minimum varighet på grunneieravtaler skal være ti år
 • Skilting, merking og infotiltak (turinformasjonstavler og turkort) meldes inn til den (de) aktuelle kommunen(e) før tiltakene iverksettes
 • Søker som har mottatt tilskudd via prosjektet, melder inn kartinformasjon om turruten(e) til Kartverket enten via www.rettikartet.no eller på håndtegnet kartskisse, jfr vedlegg i www.merkehandboka.no
 • Turforslag med utgangspunkt i nye skiltings- og merkingstiltak GPS-logges og legges inn på en av de nasjonale turportalene, for eksempel www.ut.no , www.godtur.no
 • Rapport må skrives og sendes prosjekteier (fylkeskommunen) når turruta er ferdig merket, skiltet og registrert, jfr årshjulet