Mye godt folkehelsearbeid på tvers

Av: Linn Dahl Eikås og Mari Ullebø Nedberge / Publisert: 25.05.2016 / Oppdatert: 25.05.2016
Mari Ullebø Nedberge og Linn Dahl Eikås
Mari Ullebø Nedberge og Linn Dahl Eikås har skrevet masteroppgave på oppdrag fra Telemark fylkeskommune.
Foto: Privat
Åpne

Studentene Linn Dahl Eikås og Mari Ullebø Nedberge ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet har skrevet oppgaven på oppdrag fra Telemark fylkeskommune.

Bruk av tverrfaglig samarbeid i kommunalt folkehelsearbeid har de senere årene fått større fokus. For å nå målet om bedre folkehelse blir tverrfaglig samarbeid sett på som en gunstig arbeidsmetode. Formålet med masteroppgaven var å undersøke hvordan utvalgte kommuner arbeider tverrfaglig i folkehelsearbeidet, og forutsetninger for gode tverrfaglige samarbeid.

Data og metode

Oppgaven er en casestudie av tre kommuner i Telemark.

For å innhente data ble individuelle intervjuer brukt, og utvalget bestod av 12 aktører med ulik fagbakgrunn som arbeider med kommunalt folkehelsearbeid. Intervjuene omhandlet blant annet spørsmål om hvordan aktørene arbeider tverrfaglig, opplevelser knyttet til tverrfaglige samarbeid, og hvilke faktorer de mener påvirker samarbeid.

Hva fremmer tverrfaglig folkehelsearbeid?

Funnene viser at alle kommunene arbeider tverrfaglig med folkehelsearbeidet, men måten arbeidet organiseres på varierer. Kommunene danner tverrfaglige samarbeid ut i fra enkeltsaker, mens én kommune i tillegg har en folkehelsegruppe. Samtlige aktører var fornøyde med måten folkehelsearbeidet organiseres.

Det fremkom en rekke forutsetninger for gode tverrfaglige samarbeid. Ressurser i form av tid og økonomi ble formidlet som essensielle forutsetninger, mens ledelsens prioriteringer, forankring, tydelig målsetting og kommunikasjon også ble nevnt som viktige.

Et overraskende funn er at få nevnte tillit og trygghet, noe tidligere studier trekker frem som sentrale forutsetninger. Aktørene som ble intervjuet trakk frem føringer, relevante aktører, ressurspersoner, og holdninger som essensielle, noe tidligere forskning ikke har funnet.

...og hva hemmer tverrfaglig folkehelsearbeid?

Til tross for at aktørene så på tverrfaglige samarbeid som hensiktsmessig kom det frem at det ikke utelukkende er positivt. Aktørene hadde erfart at de kan påta seg flere oppgaver enn de har kapasitet til, og adoptere andres negative holdninger. Videre nevnte de blant annet at mangel på ressurser og lite prioriteringer fra ledelsen kan hemme samarbeid.

Flere av forutsetningene som ble fremhevet er i overensstemmelse med tidligere forskning, men studien har også frembragt ny kunnskap om forutsetninger som bør være til stede for gode tverrfaglige samarbeid.

Les hele masteroppgaven her (PDF)