Inviterer kommunene til å delta i program for folkehelsearbeid

Av: Lene Sjølie / Publisert: 28.02.2017 / Oppdatert: 17.03.2017
Illustrasjonsfoto av lærer og elever rundt et bord
Barn og unge er en prioritert målgruppe for tilskudd innen «Program for folkehelsearbeid i kommunene».
Foto: www.colourbox.com
Åpne

Kommunesektoren ved KS og staten ved Helse- og omsorgsdepartementet har gått sammen om å etablere «Program for folkehelsearbeid i kommunene». For 2017 er det bevilget 42 millioner kroner til dette arbeidet som alle landets fylkeskommuner kan søke på. Kommunene i Telemark inviteres nå til å melde interesse, men fristen er allerede 20. mars.

Programmet skal bidra til en langsiktig styrking av kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Barn og unge, psykisk helse og rusforebygging er viktige stikkord.

Målet er å utvikle nye tiltak

Program for folkehelsearbeid i kommunene skal særlig bidra til å integrere psykisk helse som del av det lokale folkehelsearbeidet og fremme lokalt rusforebyggende arbeid.

Satsingen skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige og systematiske folkehelsearbeid, og barn og unge er en prioritert målgruppe i tilskuddsordningen. Det er også mulig å søke om midler til å utvikle ny organisering av tjenestetilbudet til målgruppen barn og unge der formålet er å sikre ivaretagelse av et helhetlig folkehelseperspektiv for tjenestene.

Det er kun nye tiltak som kan tildeles tilskudd. Tilskuddsordningen skal bidra til:

  • utvikling av kunnskapsbaserte lokale tiltak, arbeidsmåter og verktøy for å fremme barn og unges livskvalitet og psykiske helse og det rusforebyggende arbeid i kommunene
  • å integrere barn og unges psykiske helse som en likeverdig del av det lokale folkehelsearbeidet
  • samarbeid mellom aktører innen blant annet skole og barnehage, fritidssektoren, helsetjenesten, politiet og frivillige sektor

42 millioner kroner

I statsbudsjettet for 2017 er det bevilget 42,1 millioner kroner til denne nye tilskuddsordningen. Fylkeskommunene kan søke som tilskuddsmidler for en periode på tre til fem år.

Forventet årlig bevilgning vil være på mellom 5 og 10 millioner kroner per fylke.

Inviterer kommunene til å melde interesse

For at kommunene i Telemark skal kunne få midler må fylkeskommunen søke om å bli programfylke før 30. april. Ett av kriteriene for at fylkeskommunen kan søke og motta tilskudd, er at det etableres et samarbeid med kommunene. Kommunene inviteres derfor til raskt å ta kontakt og melde sin interesse.

- Alle kommunene har fått en henvendelse fra oss der vi ber om at de sender oss en skisse til hvilke tiltak de ønsker å utvikle, sier Kjersti Ulriksen, teamleder for team folkehelse, idrett og friluftsliv.

- Vi ønsker oss tilbakemeldinger fra kommunene nå for å sikre at det er kommuner som ønsker å benytte den nye tilskuddsordningen og at det er realistisk med en rask oppstart.

Frist 20. mars

Frist for kommunene til å sende inn skisser er satt til 20 mars. Skisser merkes med referansenummer 17/03524 og sendes på e-post til post@t-fk.no.

Informasjons- og samarbeidsmøte 23. mars

Torsdag 23. mars kl. 13.00 inviteres interesserte kommuner til et informasjons- og samarbeidsmøte på fylkeshuset i Skien. Invitasjon til møtet er sendt til alle kommunene i Telemark.

På møtet vil dere få eksempler på tiltak som det kan søkes om midler til på bakgrunn av folkehelseutfordringene i kommunene. Det vil bli satt av god tid til å drøfte dette. På møtet vil vi også invitere kommunene til å komme med innspill til kriteriene for utvelgelse av prosjekter i Telemark.

Eventuelle spørsmål om møtet kan rettes til Kjersti Ulriksen på e-post kjersti.ulriksen@t-fk.no eller tlf. 411 05 645 / 35 91 70 19.

Du finner også mer informasjon om Program for folkehelsearbeid i kommunene på Helsedirektoratets nettsider.