Bedre samordning av folkehelsearbeidet

Av: Kjersti Norgård Aase / Publisert: 09.09.2016 / Oppdatert: 12.09.2016
 Illustrasjonsbilde av to blide jenter
Formålet med evalueringen var å komme med anbefalinger til en ny Regional plan for folkehelse i Telemark.
Foto: www.colourbox.com
Åpne

Et overordnet mål med Regional strategi for folkehelse i Telemark 2012 – 2016 var å bidra til å samordne folkehelsearbeidet i Telemark. Erfaringene fra medlemmer i strategiens styringsgruppe og ressursgrupper viser at folkehelsestrategien først og fremst har bidratt til nettopp dette: samordning og koordinering på feltet.

Organisering

Evalueringen viser også at organiseringen av strategiarbeidet som et sentralisert partnerskap med en tverretatlig styringsgruppe, sekretariat og ressursgrupper, i all hovedsak har vært vellykket.

Det anbefales å videreføre styringsgruppen og sekretariatet, men med noe endringer i sammensetning og mandat. Når det gjelder ressursgrupper for de ulike satsingsområdene, bør man vurdere hvordan man kan få til samordning på tvers, gjerne med fokus på arenaer framfor temaer.

Måloppnåelse

Strategien har vært ambisiøs i den forstand at den involverer mange områder og aktører. Dette har bakgrunn i at den anses å være en strategi for alle aktørene i Telemark og ikke bare Telemark fylkeskommune.

Målsettingene i strategien er også svært ambisiøse og det tar tid å se resultater av denne type satsinger. Det er imidlertid stor aktivitet innen folkehelsesatsingen i Telemark.

Det arbeides godt og systematisk på mange områder, og det er iverksatt mange kunnskapsbaserte og vellykkede tiltak. Mange av tiltakene er i regi av eller i samarbeid med frivillige organisasjoner. Et viktig mål med strategien var å samordne denne type tiltak, blant annet for å unngå parallelle satsinger. Ressursgruppenes handlingsplaner har blant annet bidratt til dette.

Forankring og medvirkning

I neste planperiode anbefales det at man arbeider enda mer systematisk med forankring, eierskap og medvirkning i folkehelsesatsingen. Den nye regionale planen bør også inneholde mer konkrete mål med tydelige måleindikatorer. Målene bør ligge nærmere folkehelsesatsingens egne virkemidler. Det bør også utarbeides et bedre system for rapportering.

Bakgrunn

Formålet med evalueringen har vært å samle erfaringer fra strategiarbeidet og komme med anbefalinger til arbeidet med Regional plan for folkehelse som starter høsten 2016.

Evalueringen har tatt for seg både organisering, gjennomføring og måloppnåelse. Evalueringen er basert på en spørreundersøkelse blant medlemmer av strategiens styringsgruppe, en spørreundersøkelse blant medlemmer av strategiens fire ressursgrupper og rapportering fra ressursgruppenes ledere. Evalueringen er utført av Telemark fylkeskommune.

Les evalueringen av den regionale folkehelsestrategien for 2012-2016 her (PDF)