Dette mener politikerne

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 05.09.2015 / Oppdatert: 07.09.2015
Toppkandidater til fylkestingsvalget 2015
STILLER TL VALG: Øverste rad fra venstre: Ådne Naper (SV), Ron Bruinvis (MDG), Terje Riis-Johansen (SP), Ole Roger Dyrkorn (R), Gunn Marit Helgesen (H). Nederste rad fra venstre: Olav Kasland (V), Ingar Torvik (PDK), Sven Tore Løkslid (A), Knut Morten Johansen (FRP) og Hans Edvard Askjer (KRF).
Åpne

Her kan du lese svarene deres, i alfabetisk rekkefølge (parti).

Sven Tore Løkslid (31), Arbeiderpartiet

Portrettfoto Sven Tore Løkslid
Bosted: Hjartdal
Yrke: Ordfører i Hjartdal kommune/økonom

1. Hva er den viktigste saken for deg i fylkestinget?

Alt henger sammen med alt. Vi må øke attraksjonsverdien Telemark for å tiltrekke oss arbeidsplasser. Skapes det arbeidsplasser kommer folk, kommer folk skapes det velferd. Fylkestinget må ta sitt ansvar for hele kjeden, når man diskuterer politikk. Det gjøres i for liten grad i dag.

2. Hva skal til for å øke gjennomføringen i videregående opplæring?

Her er det ingen fasit, men ungdommens forhold til videregående opplæring starter i teorien i barnehagen – derfor skal jeg som fylkesordfører være på tilbudssida på hvordan vi som fylkeskommune kan bidra til at tidlig innsats ikke blir en floskel, men det førende prinsipp i alle fylkets kommuner. Det er langt enklere å fostre sterke barn, enn å reparere ødelagte voksne. Oppfølgingen fra voksenperson til elev i videregående skole skal bli bedre. 

3. Hva mener du bør gjøres for at flere setter fra seg bilen?

Sammensatt problemstilling, viktigste fokus må være å lære den oppvoksende generasjonen miljøvennlige rutiner. Derfor ønsker vi å innføre prosjekter som gratis utlånssykler og kollektivtrafikk for å se hvilke tiltak som best fenger ungdom. Trolig vil det være en kombinasjon.

4. Hva kan fylkeskommunen gjøre for å få flere til å bo og jobbe i Telemark?

Telemark er en merkevare. Vi er på riktig vei når vi i større grad koordinerer innsatsen på markedsføringen, men vi har enda noe å gå på i koordineringen av reiselivet. Det aller viktigste for en fylkeskommune er å støtte opp kommunene til å være attraktive som vertskommuner for større og mindre aktører, der har vi en vei å gå fra i dag.

Gunn Marit Helgesen (56), Høyre

Portrettfoto Gunn Marit Helgesen
Bosted: Porsgrunn
Yrke: Styreleder i KS

1. Hva er den viktigste saken for deg i fylkestinget?

Vi må stimulere til flere lønnsomme bedrifter og flere arbeidsplasser gjennom satsning på skole, næringsliv og veier.

2. Hva skal til for å øke gjennomføringen i videregående opplæring?

Gode skoleledere og kvalifiserte og engasjerte lærere som blir satt pris på. I tillegg må lærlingebedrifter få bedre vilkår slik at flere kan ha læreplasser i sin bedrift.

3. Hva mener du bør gjøres for at flere setter fra seg bilen?

Bedre og raskere kollektivtilbud, i kombinasjon med trygge forhold for myke trafikanter gjennom flere og bedre sykkelstier og gangfelt.

4. Hva kan fylkeskommunen gjøre for å få flere til å bo og jobbe i Telemark?

Flere lønnsomme bedrifter og arbeidsplasser i kombinasjon med attraktive boliger som byr på det beste av Telemark.

Knut Morten Johansen (51), Fremskrittspartiet

Knut Morten Johansen personprofil
Bosted: Skien
Yrke: Fengselsansatt

1. Hva er den viktigste saken for deg i fylkestinget?

Samferdsel og næringsvirksomhet. Må svare begge deler. Disse henger dessuten sammen, og vi vil arbeide for at næringslivet skal få gode rammebetingelser/vilkår til sin virksomhet. Vi ønsker å endre rammebetingelsene for Innovasjon Norge, slik at innovative ideer kan få oppmerksomhet, selv om de ligger i en by.

2. Hva skal til for å øke gjennomføringen i videregående opplæring?

Forskning viser at entrepenørskap i utdanning, bl.a. ungdomsbedrift i videregående skole, har positive påvirkninger på både fravær og frafall. Vi mener også at fylkeskommunen og kommunene i mye større grad kan samarbeide. Innføre fritt skolevalg.

3. Hva mener du bør gjøres for at flere setter fra seg bilen?

Da må det bli lønnsomt og mulig å bruke kollektive alternativer. I første rekke må fremkommeligheten for kollektivtrafikk prioriteres gjennom å utbedre "flaskehalser". Telemark FrP er som kjent motstander av bypakke Grenland. Økonomiske midler til utbedring av bl.a sykkelveier må komme fra Staten.

4. Hva kan fylkeskommunen gjøre for å få flere til å bo og jobbe i Telemark?

Først og fremst å tilrettelegge for bedrifter som ønsker å etablere seg i området. Kommune bør i større grad "spille på lag" og samarbeide, fremfor å konkurrere om ulike etableringers beliggenhet. Bidra til at flerer statlige arbeidsplasser blir lagt til Telemark. Dessuten er det viktig å framsnakke eget fylke.

Hans Edvard Askjer (53), Kristelig Folkeparti

Hans Edvard Askjer portrettfoto
Bosted: Skien
Yrke: Næringslivsleder.

1. Hva er den viktigste saken for deg i fylkestinget?

Næringsutvikling i hele fylket basert på økonomisk og økologisk bærekraft. God infrastruktur er en viktig forutsetning for å lykkes med dette.

2. Hva skal til for å øke gjennomføringen i videregående opplæring?

Tidlig innsats for å få eleven til å henge med i basisfagene samt praktisk og teoretisk tilnærming for de som opplever det utfordrende med ren teoriundervisning.

3. Hva mener du bør gjøres for at flere setter fra seg bilen?

Hyppige og forutsigbare kollektivløsninger nær der mennesker bor, handler og jobber. Samt gode gang og sykkel traseer.

4. Hva kan fylkeskommunen gjøre for å få flere til å bo og jobbe i Telemark?

Tilrettelegge for spennende næringsetableringer, gode skoler, god samferdsel og trygge bomiljø for alle aldersgrupper. Naturen har gitt oss de beste forutsetninger, nå må politikere, frivilligheten, nærmiljøene, bedrifter og enkeltpersoner dra i samme retning for å skape trivsel og vekst.

Ron Bruinvis (59), Miljøpartiet De Grønne

Ron Bruinvis portrettfoto
Bosted: Tinn
Yrke: Ergoterapeut

1. Hva er den viktigste saken for deg i fylkestinget?

MDG tviler på at de økonomiske rammene for Fylkeskommunen kommer til å bli betydelig romsligere i framtiden. Dette innebærer at det stilles økte krav til effektiviteten ved planlagde tiltak i regien av Fylkeskommunen. Hvis vi samtidig skal tilfredsstille borgerens rettigheter, lovpålagde ansvarsområder og de ansattes arbeidsbeingelser, må vi tenke nytt og kreativt. Og ikke minst tverfaglig. Mange utfordringer Telemark strever med i dag er arv fra tidligere industrisatsninger. Jeg anser det som MDGs viktigste oppgave å stimulere til en helhetlig tilnærming som i mye større omfang tar hensyn til miljørelaterte aspekter ved årsaksanalyser og planlegging av tiltak.

2. Hva skal til for å øke gjennomføringen i videregående opplæring?

MDG opplever at diskusjonen rundt "drop out" problematik i videregående skole dreier seg om kvalitet av lærere og lærertettheten. Veldig mye er realfagrelatert. I alt for liten grad tas hensyn til at læring må foregå på elevenes premisser. Det skal ikke forstås slik at det ikke skal stilles krav, men tilbudet må tilpasses elvenes interesse. Dette krever et større mangfold og en tettere oppfølging. Som igjen innebærer at lærere må få tilbake tid til å undervise istedenfor å dokumentere veldig mange detaljer. Vi må ha større tillit skolene og lærere!

3. Hva mener du bør gjøres for at flere setter fra seg bilen?

Vi kan se en gledelig utvikling mht. befolknings ønske til å ta i bruk sykkelen i mye større grad. Allikevel kvier seg mange pga. sikkerhet. Det trengs derfor en mye større satsning på sykkelveier. Dette kan ikke bare ses i et samferdselsperspektiv, men i aller høyeste grad som et miljøtiltak og et folkehelsetiltak. Dette må gjenspeile seg i budsjettarbeidet. Ved siden av dette trenger kollektivtrafikken et betydelig løft. Dette kan blant annet gjøres ved rabattordninger som kobler sammen kulturarrangementer og kollektivtransport. Tilbudet og etterspørsel må stimuleres begge.

4. Hva kan fylkeskommunen gjøre for å få flere til å bo og jobbe i Telemark?

Vi må innse at tidligere forsøk ikke har ført fram. Telemark må utvikle en langsiktig og offensiv plan fra å være en av de mest forurensede regioner i Norden til å bli en fyrtårn til grønn omstilling. Bare når planene er dristige nok kan vi klare at vi legges merke til nasjonalt og internasjonalt. Vi må være innovativt og kreativt og stå sammen i en grønn omstilling. Men den må være kompromissløs og forpliktende.

Ådne Naper (31), Sosialistisk Venstreparti

Ådne Naper portrettfoto
Bosted: Skien
Yrke: Orgniasjasjonsekretær

1. Hva er den viktigste saken for deg i fylkestinget?

Videregående skole, klimatiltak og en bevisst arbeidsgiverrolle.

2. Hva skal til for å øke gjennomføringen i videregående opplæring?

En ny måte å fordele ressursene i skolen på, en mer yrkestilpassa undervisning. Mer sosialfaglig kompetanse i skolen for å gi ungdom i fare for å falle fra ekstra oppmerksomhet, oig samtidig avlaste læreren i klasserommet. 

3. Hva mener du bør gjøres for at flere setter fra seg bilen?

Kun en ting som hjelper: Flere sammenhengende sykkelveier parallelt med de ordinære trafikkårene.

4. Hva kan fylkeskommunen gjøre for å få flere til å bo og jobbe i Telemark?

Bygg fylket med miljøvennlige investeringer i bygg og anlegg! Fortsette å stimulere til næringsutvikling, drifte skolene på en best mulig måte.

Olav Kasland (54), Venstre

Olav Kasland portrettfoto
Bosted:
Yrke: Ordfører i Bø

1. Hva er den viktigste saken for deg i fylkestinget?

Videregående skole har prioritert. Utover dette er etablering av næringshager og asfaltering av veier viktig. Videre utbygging av G/S veier.

2. Hva skal til for å øke gjennomføringen i videregående opplæring?

Mer praksisrettet undervisning. Ressurser til å se den enkelte elev og sette inn individuelle tiltak. Kopier tiltak som viser seg å virke, istedenfor å hele tiden finne på nye.

3. Hva mener du bør gjøres for at flere setter fra seg bilen?

Mer markedsføring av kollektivtransporten fylket allerede har, - eksempelvis Bratsbergbanen. Videre utvikling av kollektivtransporten. Jobbe med holdningsendringer.

4. Hva kan fylkeskommunen gjøre for å få flere til å bo og jobbe i Telemark?

Vi må få opp utdanningsnivået i Telemark. Arbeidsplasser er helt vesentlig. Jobbe for å få etablert grønne, fremtidsrettede arbeidsplasser. Fylket må ved hjelp av staten få på plass risikokapital.

Ingvar Torvik (79), Partiet De Kristne

Ingvar Torvik portrettfoto
Bosted: Porsgrunn
Yrke: Pensjonert sivilingeniør
 
1. Hva er den viktigste saken for deg i fylkestinget?

Å få kommunene til å samarbeide om felles mål, og støtte hverandre på tvers av kommunegrensene.

2. Hva skal til for å øke gjennomføringen i videregående opplæring?

At elevene får muligheter til å snakke med dyktige og erfarne yrkesveiledere som kan motivere eleven, og at de blir fulgt opp over tid.

3. Hva mener du bør gjøres for at flere setter fra seg bilen?

Fremme salget av elsykler og elmopeder. Promotere at så mange som mulig kan kjøre i samme bil slik at den blir fylt opp. Her må man tenke kreativt rundt logistikken.

4. Hva kan fylkeskommunen gjøre for å få flere til å bo og jobbe i Telemark?

Når det blir kjent at vi jobber sammen på denne måten tror jeg at mange flere får lyst å være en del av oss.

Ole Roger Dyrkorn (63), Rødt

Ole Roger Dyrkorn portrettfoto
Bosted: Bamble
Yrke: Opplæringsleder i industrien
 
1. Hva er den viktigste saken for deg i fylkestinget?

Å arbeide for flere arbeidsplasser innenfor alle næringer og tjenester til Telemark. Å bidra til å styrke Sykehuset Telemark slik det ikke blir flyttet ut av fylket. Sikre et desentralisert videregående skoletilbud i hele fylket. Styrke kollektivtransport tilbudet i fylket

2. Hva skal til for å øke gjennomføringen i videregående opplæring?

Styrke skolehelsetjenesten. Styrke veiledertjenesten i overgang fra ungdomskole til videregående skole. Mer fokus på rett teori på yrkesrettet opplæring.

3. Hva mener du bør gjøres for at flere setter fra seg bilen?

Bedre kollektiv tilbud i bynære områder. Lave bilettpriser på Bratsbergbanen og utvikle bybanen i Grenland. Gratis buss-kort til ungdom.

4. Hva kan fylkeskommunen gjøre for å få flere til å bo og jobbe i Telemark?

Bidra til et godt omdømme for hele fylket, si nei til deponi i Brevik. Bidra til at det etableres flere arbeidsplasser ved at større mengder av skogsmateriale, det grønne karbonet, som finnes i Telemark kan omformes og utnyttes til råstoff for produksjon til dyrefor og fiskeoppdrettsfor til erstatning for soya, til grønt karbon til smelteindustri, til grønt karbon i biodrivstoff for traktorer, biler og fly. Bidra til et variert og desentralisert skoletilbud i fylket. Bidra til at kommunene i Telemark kan ta sitt ansvar for å ta imot flere flyktninger og innvandrere.

Terje Riis-Johansen (47), Senterpartiet

Terje Riis-Johansen portrettfoto
Bosted: Skien
Yrke: Fylkesordfører i Telemark/bonde

1. Hva er den viktigste saken for deg i fylkestinget?

Jobb nummer en er å etablere og utvikle arbeidsplasser i hele Telemark!

2. Hva skal til for å øke gjennomføringen i videregående opplæring?

Individuell oppfølging av den enkelte elev. Ved å se den enkeltes behov og utfordringer øker muligheten til å gi et skoletilbud som kan fullføres. 

3. Hva mener du bør gjøres for at flere setter fra seg bilen?

Et godt busstilbud er det aller viktigste. Gode gang- og sykkelstier gjør det og lettere å la bilen stå.

4. Hva kan fylkeskommunen gjøre for å få flere til å bo og jobbe i Telemark?

Legge til rette for bedriftsetableringer, forbedre veier og jernbane og sørge for at ungdommen gis utdanning som gir mulighet for jobb i Telemark.