Hva er en plan og en strategi?

/ Publisert: 27.08.2012 / Oppdatert: 02.06.2016
Foto: Erik Røed/Tellus Works
Åpne

Plan- og bygningsloven (pbl) fastslår at formålet med regional planlegging er å stimulere den fysiske, miljømessige, helsemessige, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen i en region. Som regional planmyndighet har fylkestinget ansvaret for dette arbeidet (§ 3-4). 

Hva er en regional planstrategi?

Fylkestinget skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering utarbeide en regional planstrategi, i samarbeid med kommuner, statlige organer, organisasjoner og institusjoner som blir berørt av planarbeidet. Planstrategien skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer, vurdere langsiktige utviklingsmuligheter, og ta stilling til hvilke spørsmål som skal tas opp gjennom videre regional planlegging. Den regionale planstrategien skal inneholde en oversikt over hvordan de prioriterte planoppgavene skal følges opp og hvordan medvirkning i planarbeidet skal organiseres (pbl § 7-1).
Når den regionale planstrategien er vedtatt av fylkestinget, legges den fram for Kongen til godkjenning. Statlige og regionale organer og kommunene skal legge den regionale planstrategien til grunn for sitt videre planarbeid i regionen (pbl § 7-2).

Definisjon av en regional plan

Planen skal følge prosess og krav til medvirkning og høring etter bestemmelsene i plan og bygningsloven. Dette innebærer varsel om oppstart, vedtak av og høring av planprogram med mål for planarbeidet, detaljer rundt organisering, framdrift og opplegg for medvirkning, samt tema som skal utredes. Planen utarbeides i tråd med dette programmet i prosess og innhold, og forslag sendes på høring etter vedtak i fylkesutvalget. Endelig vedtak i fylkesting. Planen skal følges opp med årlige handlingsprogram og budsjett. For regional plan er det mulighet for rettslig bindende bestemmelser for areal. Regional plan kan pålegges av staten.

Vår definisjon av en regional strategi

En regional strategi skal synliggjøre og avklare regionalt prioriterte satsingsområder og virkemiddelbruk. En regional strategi skal ha ekstern interesse og den bør være forankret i en regional plan, for eksempel i handlingsprogrammet, dersom en kjenner behovet på forhånd. En regional strategi skal vedtas i hovedutvalg eller fylkesting. Etter vedtak bør den regionale strategien innlemmes i en regional plan – enten i handlingsprogrammet eller gjennom full rullering av planen. Formell høring er ikke nødvendig men det er en fordel med medvirkning i saker av ekstern interesse. Strategier for internt arbeid bør ikke kalles regional strategi og trenger ikke vedtas politisk. Ved utarbeiding av nye eller ved rullering av regionale planer bør en alltid vurdere å innlemme regionale strategier som er vedtatt tidligere. Strategien kan da enten fortsatt gjelde som et tillegg til den regionale planen, men aller helst bør den integreres helt slik at behovet for den regional strategien faller bort og blir dekket i den regionale planen.