Spørsmål skatteinngang

/ Publisert: 08.11.2016 / Oppdatert: 08.11.2016

Svar: Budsjettert skatt i 2017 er 922 millioner kroner, i 2018 917 millioner kroner, og om lag 2 millioner kroner lavere hvert av de siste to årene i planperioden.

Budsjettet i årene 2018-2020 er ikke økt med lønns- og prisvekst. Variasjon i budsjettet i planperioden er derfor knyttet til realvekst og andre forhold som påvirker skattenivået. Moderat realvekst på 0,3 prosent er lagt til grunn for beregningen.

Folketallet for Telemark er fremskrevet og det forventes ikke like stor vekst i befolkningen som for landet samlet. Utvikling i innbyggertall er basert på SSB sine prognoser. Forklaring til skatt og inntektsutjevning er nærmere beskrevet i budsjettdokumentet side 19.