Spørsmål netto driftsresultat

/ Publisert: 21.11.2016 / Oppdatert: 21.11.2016

Svar: En reduksjon av overføring til investering vil føre til redusert egenfinansiering av investeringer, og større låneopptak, gitt samme investeringsbehov. Overføring fra drift til investering går til å finansiere de investeringene som er budsjettert.

En reduksjon av overføring fra drift til investering i 2017 på 20 mill. kr vil medføre reduksjon i egenfinansieringsgraden fra 43 prosent til 41 prosent i økonomiplanperioden.

Nye låneopptak vil føre til økte finansieringsutgifter, som består av avdrag og renter. Avhengig av hvilke rente- og avdragsforutsetninger som legges til grunn medfører en økning i låneopptak på 20 millioner kroner en økning i finansutgiftene på om lag 1 million kroner årlig.

Fondsavsetningene er også budsjettert til bestemte formål. I 2017 er den største posten tunnelsikkerhet på 30 millioner kroner. Ytterligere spesifikasjon av avsetning til disposisjonsfond finnes på side 12 i budsjettdokumentet.