Råd for frivillige i Telemark

Av: Heidi Hamadi / Publisert: 08.10.2018 / Oppdatert: 15.03.2019
Rådet samlet i hagen på Fylkeshuset
Fra venstre: Sondre Fjelldalen (Telemark Idrettskrets), Gisle Lunde (Frivilligsentralene i Telemark), Camilla Berg Rindahl (Telemark kulturnettverk), Wegar Berg Gundersen, vara (Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold i Telemark), Eli Ducros (Telemark Røde Kors), Jon Atle Holmberg (DNT Telemark), Ole Ragnar Helgen (Kirkens SOS i Telemark). Medlem Solveig Myrtrøen (Telemark Husflidslag) og varamedlem Issa Kashingo (Telemark innvandrerråd) var ikke til stede da bildet ble tatt.
Foto: Hanna Hekkelstrand/Telemark fylkeskommune
Åpne

Saksdokumenter skal framlegges for rådet i god tid før hovedutvalgene eller fylkestinget behandler aktuelle saker. Protokollen fra rådsmøtet skal følge saksdokumentene til det fylkeskommunale organ som tar beslutning i saken.

Rådet kan også selv ta opp saker som er viktige for frivillig sektor på regionalt nivå.

Råd opprettet i april 2018

Råd for frivillige i Telemark ble, som det første i sitt slag i landet, vedtatt opprettet av Telemark fylkesting i april 2018, og er en videreutvikling av det tidligere Forum for frivillighet og folkehelse.

Det nye rådet har fått et forsterket mandat, og skal være et høringsorgan i forbindelse med politiske beslutninger i saker som berører frivillighetens rammevilkår på regionalt nivå. Råd for frivillige i Telemark inkluderer nå også organisasjoner fra kulturfeltet.

Retningslinjer

Fylkestinget vedtok retningslinjer for rådet. I formålet slås det blant annet fast at:

  • Rådet skal bidra til å styrke det frivillige arbeidet i Telemark gjennom å stimulere til samarbeid, skape arenaer for dialog og kunnskapsutveksling mellom frivillige, og mellom det frivillige og andre samfunnsaktører innenfor offentlig og privat sektor.
  • Rådets medlemmer skal ivareta interessene for hele bredden av frivillighet i fylket.

Medlemmer

Råd for frivillige i Telemark har i alt sju medlemmer, og to varaer. Rådet konstituerte seg selv i deres første møte 1. oktober 2018. Rådets medlemmer er valgt for 2018–2019. Valgperioden for rådsmedlemmene skal følge kommunevalgperioden.

Leder

Camilla Berg Rindahl (Telemark Kulturnettverk)
camilla.rindahl@musikk.no

Nestleder

Ole Ragnar Helgen (Kirkens SOS)
orhelgen@online.no

Medlemmer

Eli Ducros (Telemark Røde Kors)
eli.ducros@gmail.com

Sondre Fjelldalen (Telemark Idrettskrets)
sondre.fjelldalen@idrettsforbundet.no

Jon Atle Holmberg (DNT Telemark)
jon.atle.holmberg@dnt.no

Gisle Lunde (Frivilligsentralene i Telemark)
gisle@derdubor.org

Solveig Myrtrøen (Telemark Husflidslag)
so-myr@online.no

1.vara

Issa Kashingo (Telemark Innvandrerråd)
issa.kashingo@t-fk.no 

2.vara

Wegar Berg Gundersen (Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold i Telemark)
ledertelemark@llh.no