Tidligere St. Joseph Hospital og Vår Frue kirke er midlertidig fredet

Av: Hanna K. Hekkelstrand, Eystein Andersen / Publisert: 29.03.2019 / Oppdatert: 03.04.2019
Oversiktsbilde over bygninger og landskap rundt
Foto: Eystein Andersen
Åpne

Telemark fylkeskommune mener kulturmiljøet St. Joseph hospital med Vår kirke har nasjonal kulturminneverdi og må søkes bevart.

Viktige kulturminner

Her har vi viktig nyere norsk religionshistorie, innvandrerhistorie og helse- og sosialhistorie samlet på et usedvanlig kompakt og godt bevart område. De fysiske kulturminnene som forteller disse historiene har først i de senere årene blitt løftet frem som viktige. Det er få steder i Norge hvor disse fortellingene trer klarere frem enn ved St. Joseph i Porsgrunn.  

 

Sikre området fra å gå tapt

Porsgrunn kommune har etter en lengre prosess fattet vedtak om tillatelse til rivning av bygningene i Olavsgate 26, det tidligere St. Joseph hospital for å åpne for bygging av nye boliger. Rivetillatelsen gjør at kulturmiljøet står i fare for å bli ødelagt. Telemark fylkeskommune mener derfor at vedtak om midlertidig fredning etter kulturminneloven er påkrevd for sikre at nasjonale kulturminneverdier ikke går tapt. En midlertidig fredning er et strakstiltak for å hindre at nasjonale kulturminneverdier blir ødelagt eller skadet. Nå starter en prosess med ordinær fredningssak sammen med de berørte parter for en eventuell permanent fredning. Endelig omfang og innhold av fredningen avklares i denne prosessen.

Det midlertidige fredningsvedtaket omfatter både den gamle sykehusdelen i Olavsgate 26 som er berørt av rivetillatelsen og området for den katolske kirke med kirke, prestebolig og villa for å sikre helheten og sammenhengen i kulturmiljøet.  

Helhetlig kulturmiljø

Tyske og østerrikske katolske arbeidsinnvandrere kom til Porselensfabrikken i 1887 og etablerte raskt en katolsk menighet og kirke. Vår Frue kirke fra 1899 ble tegnet av arkitekt Børve i stavkirkestil. Det katolske miljøet med nonneordenen St. Jospehs søstre etablerte Porsgrunns første sykehus.

Området forteller dermed historien om starten på et mer mangfoldig religiøst Norge som er et kjennetegn på utviklingen fra innføring av religionsfrihet i 1843 og frem til i dag. Det er historien om hvordan innvandrere har preget og preger samfunnsutviklingen i Norge. Det er historien om utviklingen av helse- og omsorgssektoren i Norge frem til dagens velferdssamfunn, med fokus på det private og veldediges rolle og betydning. Denne helheten gjør at St. Joseph har nasjonal kulturminneverdi.    

Vår Frue kirke

Vår Frue kirke i Porsgrunn. Kirken ble bygget i 1899. 


Foto: Eystein Andersen
Åpne

Ti år med St. Joseph - slik har saken utviklet seg:

2007

 • Februar: Context As vant i februar 2007 PBBLs og Grenland Eiendoms idékonkurranse om utforming av fremtidig bebyggelse på eiendommen. Porsgrunn kommune ved byutvikling var representert i juryen. Telemark fylkeskommune ved kulturminneforvaltningen var ikke involvert i denne fasen.
 • 7.9 Varsel om oppstart av plansak fra Contex As
 • 19.9 TFK svar til varsel om oppstart
  • Her skrev vi bl.a.: «Den regionale kulturminneforvaltningen mener at planområdet bør ses i sammenheng med hele området for den katolske prestegården i Porsgrunn. Anleggets tilknytning til Porsgrund Porselænsfabrik og fremveksten av nye kirkesamfunn etter 1843, samt anleggets struktur og utforming med kirke, boliger, hospital og have gir det regional bevaringsverdi. Anleggets kulturhistorie har nasjonal interesse
  • 23.11 Orienterings-/avklaringsmøte ble avholdt mellom Contex og TFK. Kulturminneforvaltningens synspunkter ble gjennomgått.

 

2008

 • 28.4 Porsgrunn kommune sender plan på off. ettersyn. Sentral innvending fra orienteringsmøtet i 2007 er ikke fulgt.
 • Mai: TFK ber om utsettelse av høringsfrist, slik at saken kan presenteres for fylkesutvalget. Porsgrunn kommune avviser denne anmodningen. Å ikke gi noen få dagers utsettelse utover minimumet 30 dager bryter med god forvaltningsskikk. (MDs ”Rundskriv T-2/2003).
 • 30.5 TFK svar til off. ettersyn. Innsigelse. Vi skrev bl.a.:
  • «Telemark fylkeskommune mener at planområdet må ses i sammenheng med den tilgrensende prestegården og at denne helheten har regional bevaringsverdi og kulturhistorie av nasjonal interesse. Vi registrer og setter derfor pris på at våre merknader er forsøkt imøtekommet, men mener likevel at det gjenstår noen punkter før hensynet til kulturmiljøet og dette områdets historie er tilstrekkelig ivaretatt. Kommunen har ikke villet imøtekomme vårt ønske om utsatt høringsfrist, slik at fylkesutvalget kan ta stilling til planen. For å sikre oss i den videre saksgangen, ser vi derfor dessverre nødvendigheten av å fremme innsigelse dersom endringen av feltet B/F/K 1 til en del av den eksisterende åpne plassen ikke etterkommes. Til tross for at høringsfristen ikke ble utsatt, vil saken bli presentert for og drøftet av fylkesutvalget i møte 4. juni som opprinnelig tenkt. Det vil deretter bli klarlagt hva som skjer videre i saken fra fylkets side.»
  • 28.8 Fylkesutvalgets befaringsutvalg på befaring i Olavsgate for å se på området. Dette er ikke et beslutningsorgan.
  • 29.8Administrativ ledelse i TFK trekker innsigelsenuten at saken kommer til politisk behandling eller vedtak, mot de kulturminnefaglige anbefalingene, som et ønske om å komme Porsgrunn kommune i møte. I brevet står det bl.a.
   • «Vi vil imidlertid understreke at det fortsatt er rom for betydelig forbedring i planforslaget. Til tross for endringene, vil bygningen på felt B/F/K 1 fortsatt medføre et fysisk skille mellom prestegården og St. Joseph og forrykke strukturen og den lesbare historiske sammenhengen i dette viktige kulturmiljøet. Selv om innsigelsen trekkes tilbake, vil vi derfor på det sterkeste oppfordre kommunen til å arbeide videre med planen for bedre å ivareta helheten og den viktige kulturhistorien i anlegget, jf. vår uttale 30.05.2008.»
   • 11.9 Bystyret i Porsgrunn vedtar reguleringsplan for Olavsgate 26.
   • Etter dette skjer det ikke noe i saken på ti år.

2018

 • 22. mars Tiltakshaver varsler oppstart av plansak
 • 23.april TFK svarer innen frist med utførlig uttale om de forhold TFK er satt til å ivareta, herunder kulturminner av regional og nasjonal verdi. TFK redegjør i uttalen for hva som er endret siden 2008. Området har bl.a gått fra å ha regional kulturminneverdi til å ha nasjonal kulturminneverdi. TFK ønsker en videre planprosess der verdiene sikres av kommunen etter plan- og bygningsloven.Vi skrev bl.a.:
  • «Vi ønsker en tett dialog med kommunen og utbygger i planprosessen fra tidlig fase, slik at vi kan bidra til en god og bærekraftig byutvikling i området. Vi ber om et snarlig møte for å starte dialogen og se på mulighetsrommene sammen.»
  • September:Det blir stille fra tiltakshaver og kommune. TFK kontakter i september 2018 kommunen med spørsmål om hvor saken står. Den ligger hos tiltakshaver som har stoppet planprosessen og etter møte med kommunen ønsker å gå videre med den ti år gamle eksisterende planen.
  • 18.oktober hadde vi møte med Porsgrunn kommune om PMV. Her tok vi også opp St. Joseph og ga beskjed om at vi anså fredning som aktuelt.
  • 6. desember. TFK tar initiativ til møte med det mål å få startet planprosessen igjen for på en best mulig måte å utrede mulighetsrommet i området sett opp mot de verdier TFK skal ivareta og i lys av utviklingen som har skjedd i løpet av 10 år. TFK tar kontakt med kommunen og tiltakshaver. Målet er å unngå midlertidig fredning som blir nevnt som en mulighet. Møtet med tiltakshaver finner sted 6. desember. Tiltakshaver gir uttrykk for at de ønsker å søke realisering av gjeldende plan og ikke ønsker ny planprosess.

2019

 • Januar: TFK får vite at det kommer en søknad om rivningstillatelse etter gjeldende plan, og ber da kommunen om få den oversendt for uttale slik planbestemmelsene sier.
 • 30. januar: TFK har møte med kommunen ang. innsigelsene til arealdelen. Her tok TFK opp St. Joseph i etterkant – og tilkjennega at vi vurderte midlertidig fredning hvis det skulle komme en rivesøknad.  Dette opplyste vi til Marius Lid og byutviklingssjefen.
 • 2. februar: Den katolske kirke sender mulighetsstudie for nytt kirkebygg i området.
 • 5. februar: Rivesøknad for Olavsgate 26 sendes TFK for uttale.
 • 21. februar: TFK gir uttale til rivesøknaden. Vi skriver bl.a.
  • «Vi viser til denne for en utfyllende kulturminnefaglig vurdering av området og bygningene. Bygningsmassen som søkes revet er del av et helhetlig kulturmiljø av nasjonal verdi. Telemark fylkeskommune vil derfor på det aller sterkeste fraråde at rivesøknaden imøtekommes» «Telemark fylkeskommune må om nødvendig i denne saken vurdere alternative verktøy etter kulturminneloven for å sikre et kulturmiljø av nasjonal verdi. Det beste vil imidlertid, etter fylkeskommunens vurdering, være om kommunen i en grundig planprosess finner løsninger for arealet slik at de nasjonale kulturminneverdiene blir ivaretatt etter plan- og bygningsloven. Vi ønsker å bidra positivt i en slik planprosess for å finne de gode løsningene der kulturmiljøet tas vare på og brukes som en ressurs for utviklingen av området. Porsgrunn har her mulighet til å bygge videre på et nasjonalt verdifullt kulturmiljø som vitner om samfunnsbetydningen av porselens- og industribyen Porsgrunn.»
  • 28. mars: Porsgrunn kommune fatter vedtak om rivning.
  • 29. mars: TFK fatter vedtak om midlertidig fredning