Positive til kompetanssenter i Øvre Telemark

Av: Hanna K. Hekkelstrand, Eva Susanne Drugg / Publisert: 12.04.2019 / Oppdatert: 12.04.2019
Fylkestinget, sett forfra. Representanter fra Senterpartiet viser stemmetegn.
Foto: Hanna Hekkelstrand
Åpne

Det er de åtte kraftkommune i Vest-Telemark, Seljord, Vinje, Fyresdal, Tinn, Hjartdal, Tokke, Nissedal og Kviteseid, som har tatt initiativ til å opprette senteret “Kraftkompetanse KO”, og legge dette og Telemark Utviklingsfond til Vinje. Bakgrunnen for dette er et ønske om å utvide samarbeidet mellom kommunene i kraftsaker.

 

Mener det er viktig å forvalte ressursene best mulig

Fylkesrådmann Evy-Anni Evensen skriver i sakspapirene at Telemark fylkeskommune er positive til et slikt kraftkompetansesenter i Øvre Telemark, fordi det er viktig at kompetansen samles og styrkes i de områdene som kraften kommer fra.

I initiativet fra kommunene var det også et forslag om å flytte sekretariatet til TUF fra fylkeskommunen og til det nye selskapet “Kraftkompetanse KO”, i tillegg til å erstatte konsesjonskraftstyret med styret i samme selskap. Dette vil i praksis innebære å gjøre endringer i eierskap som fylkeskommunen har. Evensen påpeker i saksframlegget at dette ikke er riktig tidspunkt å gjøre denne typen endringer, på grunn av sammenslåingen med Vestfold fylkeskommune.

 

- Spennende muligheter

 Tone Berge Hansen (Ap) fremmet et forslag i tre punkter, på vegne av Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Rødt, Sosialistisk Venstreparti, Høyre, Miljøpartiet de Grønne, Venstre og Fremskrittspartiet.

- Vi synes det ligger så spennende muligheter her, og spille over til prosjektleder å se enda større på dette senteret. Vi mener også når det gjelder den etablerte enheten med konsesjonskraftstyret og TUF, mener vi det er riktig å beholde det slik det er i dag, mht styring, sa Berge Hansen.

 

Dette ble vedtatt

  • 1) Telemark fylkesting deltek i stiftinga og etableringa av «Kraftkompetanse KO» med eit eigarskap på 14 % og fyrste deltakarinnskot på kr 140.000 dekkast av fylkestingets disposisjonskonto. Planlagt oppstart av selskapet er 01.01.2020
  • 2) Telemark fylkesting ser positivt på legge fleire hensiktsmessige fylkeskommunale kontorplassar til «kraftkompetanse KO». Med bakgrunn i samanslåinga av Vestfold og Telemark fylkeskommune er heile den fylkeskommunale organiseringa i endring, og fylkestinget oppmodar prosjektleder til å legge hensiktsmessige kontorarbeidsplassar i det nye fylke, til «kraftkompetanse KO». Eksempel på slike kontoarbeidsplassar kan være sekretariatet for konsesjonskraftstyrtet og/eller dagleg leiar av Telemark utviklingsfond.
  • 3) Konsesjonskraftstyret og Telemark utviklingsfond held fram i dagens form, og dagens styresamensetting  j.fr anbefaling frå temakomité eigarskap og fellesnemdsvedtak « 10/19 – eigarskapsprinsipper og eigarsstrategi»

Punkt 1 og 3 ble enstemmig vedtatt, mens punkt 2 ble vedtatt med 36 mot 5 stemmer.

Du finner saksdokumenter her