Forbereder Fagskolen Vestfold og Telemark

Av: Nils Thorbjørn Myhren / Publisert: 18.02.2019 / Oppdatert: 18.02.2019
Styret sitter rundt bord
Lewis Gjetrang, vara for studentene, Vivil Hunding Strømme, NHO, Harald Olsen, LO, Espen M. Aamodt, Per-Eivind Johansen, styreleder, Jørund A. Ruud, nestleder, og Sigrid Lian er blant dem som sitter i interimsstyret.
Foto: Jon Edgar Karlsen
Åpne

Fylkestingene i Telemark og Vestfold gjorde høsten 2018 vedtak for den fremtidige driften av de offentlige fagskolene i de to fylkene. Vedtakene innebærer at Fagskolen Telemark, Porsgrunn og Fagskolen i Vestfold, Horten blir slått sammen til én skole fra 01.01.20, under navnet Fagskolen Vestfold og Telemark. Videre ble det gitt vedtekter, som også innbefatter styresammensetning, og det ble valgt styre for den nye skolen. En arbeidsgruppe har arbeidet med fagskolefusjonen siden sommeren 2017.

 

To lokasjoner

Den nye fagskolen vil fortsatt ha to lokasjoner, som tidligere. En stor del av undervisningen i dag skjer gjennom nettilbud, og mange gjennomfører studiene mens de er i jobb. Fagskolen Vestfold og Telemark vil få et budsjett på vel 40 millioner kroner, og ha 650-700 studenter og om lag 30 årsverk.

Per-Eivind Johansen, som i dag er styreleder for Fagskolen i Vestfold, ble valgt til styreleder i interimsperioden, det vil si ut 2019. Jørund A. Ruud, styreleder for Fagskolen Telemark, ble valgt som nestleder. I 2020, som blir det første ordinære driftsåret, skifter de roller. Med seg i styret har de representanter for LO, NHO, KS og fylkeskommunene, foruten representant for de ansatte og representant for studentene. Det første møtet i interimsstyret fant sted i Tønsberg 31.01, se bildet.

Bredt tilbud

De eksisterende fagskolene er gamle, ærverdige institusjoner som har hatt stor betydning med å tilby teknisk utdanning siden henholdsvis 1855 (Horten) og 1884 (Porsgrunn), og fra 2008 også tilbud innenfor helsefag. Fagskolen i Vestfold har også hatt maritim utdanning, et utdanning som igjen kan bli en del av fagskoletilbudet i fylket. Begge skolene har utdanningstilbud innenfor elektro- og helsefag, mens Fagskolen Telemark også har tilbud innenfor bygg- og maskinfag. Målet er å gi fagskoleutdanning, - eller høyere yrkesfaglig utdanning, som det nå heter, som er i samsvar med behovet for kompetanse lokalt, regionalt og nasjonalt.

En av de første oppgavene interimsstyret har fatt på, er ansettelse av rektor. Rektor vil få en viktig oppgave med å lede prosessen med å bygge en ny organisasjon med felles verdier, kultur og identitet. Planen er at rektor skal være på plass våren 2019.