Byvekstavtale Grenland – Politisk behandling av forhandlingsmandat

Av: Hanna K. Hekkelstrand / Publisert: 02.05.2019 / Oppdatert: 02.05.2019
Skjermdump av forsiden på mandat-dokumentet
Foto: Bypakke Grenland
Åpne

Byvekstavtaler er navnet på regjeringens samferdselssatsing for de ni største byområdene fremover. Tidligere bypakker og belønningsavtaler skal nå samles i én gjensidig, forpliktende avtale mellom staten og byområdet.

Grenland kan gå inn i en byvekstavtale på bakgrunn av Bypakke Grenland fase 1, uten å utvide bompengefinansieringen eller å øke takstene.

I tillegg kan man gjennom byvekstavtalen forhandle om nye statlige midler til blant sykkel, gange, kollektivtransport, stasjons- og knutepunktutvikling, og planlegging av fremtidige prosjekter.

Felles mandat

Gjennom byvekstavtalen posisjonerer Grenland seg for bevilgninger i kommende nasjonal transportplan 2022-2033. Staten setter av en egen pott til byvekstavtaler i NTP, som de 9 største byområdene kan forhandle om midler fra. I NTP 2018-2029 har staten satt av 66,4 milliarder til dette formålet.

Før forhandlingene om en byvekstavtale med staten kan starte må kommunestyrer, bystyrer og fylkesting gi et utvalg politikere mandat til å forhandle frem en byvekstavtale. Den politiske saken omhandler dette mandatet og er felles for kommunene Skien, Porsgrunn, Siljan og Bamble og Telemark fylkeskommune. De felles vedtakene vil sammen med det som er beskrevet i dokumentet «Byvekstavtale Grenland – mandat for forhandlinger» være byområdets utgangspunkt for den videre forhandlingsprosessen. Når det foreligger en fremforhandlet avtale vil det legges fram en ny sak for politisk behandling hos alle parter.

I Telemark fylkeskommune skal saken skal behandles av hovedutvalg for samferdsel 8. mai, fylkesutvalget 23. mai og fylkestinget 4. juni.

 

Les hele den politiske saken her:

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/tfk/Meetings/Details/802165?agendaItemId=215835