400 000 kroner til miljøtiltak ved kunstgressbaner i Telemark

Av: Marte Aksnes, Therese Surdal Lahus / Publisert: 03.10.2019 / Oppdatert: 03.10.2019
Hovedutvalgsleder og NFF Telemark illustrerer noen eksempler på hva fotballklubber kan søke om midler til for å redusere gummigranulat på avveie.
Foto: Therese Surdal Lahus
Åpne

Det finnes i dag 76 kunstgressbaner i Telemark, hvor majoriteten av disse kunstgressbanene eies og drives av idrettslagene.

Stort behov

NFF Telemark har i løpet av våren 2019 vært ute på anleggsbefaringer på alle kunstgressbanene i Telemark. De har registrert et stort behov for mindre tilretteleggingstiltak ved banene for å gjøre de mer miljøvennlige. NFF Telemark har derfor sendt en søknad om fylkeskommunal støtte til en tilskuddsordning for miljøtiltak ved kunstgressbanene i fylket, som hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse i møte 3.september vedtok å innvilge.

Det er gitt spillemidler til alle kunstgressbanene i fylket og en fjerdedel av disse har også fått midler til rehabilitering av kunstgressdekke etter de har vært i bruk i 10 år eller mer. Anleggene forlenger fotballsesongen, gir gode spillegenskaper og den store anleggsutviklinga har bidratt til økt rekruttering til fotballen. Men for 3-4 år siden ble det for alvor satt søkelys på de negative konsekvensene med gummigranulat, og miljøutfordringene det innebærer at granulatet forsvinn fra banene og ut i naturen og vassdrag.

 

Ny forskrift for kunstgressbaner ute til høring

Miljødirektoratet fikk i oppdrag å undersøke andre miljøvennlige alternativ enn gummigranulat i kunstgressbaner i 2017. Deres konklusjon var at det i dag ikke finnes gode alternativer til dagens gummigranulat. Men de mener imidlertid at det i mange tilfeller vil være mye å hente ved å bedre driften og utformingen av kunstgressbanene for å hindre spredning av gummigranulater til omkringliggende natur og vassdrag. Miljødirektoratet anbefalte derfor at det ble utarbeidet en forskrift som regulerer bruken av innfyllingsmasse på kunstgressbaner. Forskriften er nå sendt ut på høring med frist 31.oktober 2019. Forskriften inneholder krav om  

  • en fysisk barriere rundt banen
  • håndtering av drens- og overvann
  • tiltak for å hindre spredning fra brukere av banen
  • informasjonsformidling
  • forsvarlig håndtering av snø
  • avfallshåndtering/ombruk, og
  • bruk av erstatningsmaterialer når det er mulig.

Og Direktoratet melder at kravene kan redusere utslippene av gummigranulat og annet løst plastholdig fyllmateriale med opptil 98 prosent. Kravene vil også innebære en relativt stor kostnad for anleggseier, og i Telemark vil det være idrettslaga som bli ramma siden de eier majoriteten av anlegga.

Kunstgress

Leder i hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse, Tone Berge Hansen og Janne Helmet og Viktor Arvesen i Telemark fotballkrets (NFF Telemark).


Foto: Therese Surdal Lahus
Åpne

Søknadsfrist 7.oktober

NFF Telemark har jobbet holdningsskapende og jevnlig sendt ut informasjon om hvordan klubber bør drifte kunstgressbanene for å hindre at gummigranulat kommer på avveie. Idrettslaga har ulikt utgangspunkt, noen har eldre kunstgressbaner med få tiltak for å hindre spredninga av gummigranulat, mens andre har nyere baner med blant annet ringmur, asfaltdekke og rister etablert – som gjør drifta enklere. I dag finnes det ikke noen etablerte støtteordninger for idrettslag som ønsker å gjennomføre tilretteleggingstiltak, annet enn spillemidler ved bygging av kunstgressbaner eller rehabilitering av banen etter 10 år.

Telemark fylkeskommune har innvilget tilskuddet på 400 000 kroner, men det er NFF Telemark som administrer tilskuddsordningen. Midlene er øremerket tiltak for å hindre at granulat fra kunstgressbanen skal komme på avveie og det kan søkes om støtte til for eksempel kumfilter, barrierer nede på gjerde og ballfangernett, nytt gjerde med barriere nede, skilt, rister i personellsluser, rister kjøreporter og løvblåser. Tiltakene må være/bli gjennomført i 2019 og i utgangspunktet tilfredsstille de krav som forventes i de nye forskriftene fra Miljødirektoratet. Søknadsfristen er 7.oktober og sendes til NFF Telemark.