Vil ha flere oppgaver

Av: Tom Marius Lorier Holen / Publisert: 05.03.2018 / Oppdatert: 05.03.2018
Votering i sak om regionreform, fylkestinget 2017
Foto: Eva Susanne Drugg
Åpne

Det ble klart da de vedtok høringsuttalelsen til forslaget.

- Forslaget betyr nye arbeidsplasser, og at fylkeskommunen kommer nærmere folk. Det er bra for demokratiet og bra for folkestyret, sier fylkesordfører Sven Tore Løkslid.

Ekspertutvalget har utredet hvilke oppgaver som kan overføres fra staten til fylkeskommunene, og leverte sin rapport til kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland 1. februar. Rapporten er nå på høring, og et ekstraordinært fylkesting behandlet mandag sin høringsuttalelse.

Positive til forslagene

Det store flertallet av politikerne i fylkestinget var svært positive til ekspertutvalget sine forslag.- Jeg fikk lyst til å sprette champagnekorken. Det ekspertutvalget har gjort er å rendyrke fylkeskommunens rolle som samfunnsutvikler og gi den tilbake til den demokratiske arenaen, sier Gunn Marit Helgesen.

Ikke alle politikerne hadde troen på at ekspertutvalgets forslag vil bli fulgt opp av Stortinget. Terje Riis-Johansen mente at det var mer riktig å sprette enn farris-flaske enn champagnen.

-Når vi har havnet mer på Farris-flaska enn champagne-flaska er det fordi vi kjenner prosessen fremover, sa Riis-Johansen, som trodde forslagene vil møte mye motbør før de blir forhandlet i Stortinget.

Frp var eneste parti som stemte mot forslagene fra fylkesrådmannen.

-Fremskrittspartiet er fortsatt motstander av det fylkeskommunale nivået, sa Gry Rekanes Amundsen i FrP.

Fylkestinget vil spille inn til regjeringen at de støtter ekspertutvalget i at eierskap og organiseringen av sykehusene også må vurderes.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet nedsatte ekspertutvalget våren 2017. Utvalget har hatt som mandat å vurdere overføring av ytterligere oppgaver og ansvar fra staten til de nye fylkeskommunene, med oppmerksomhet mot ansvar, oppgaver og myndighet som støtter opp under fylkeskommunens samfunnsutviklerrolle

Fylkestingets vedtak

Fylketstingets vedtok rådmannens forslag mot 4 stemmer, med to tilleggspunkter:

  1. Telemark fylkeskommune er enig i de prinsipper og vurderinger som ekspertutvalg har lagt til grunn i sin rapport for overføring av oppgaver.
  2. De oppgavene som anbefales overført vil styrke fylkeskommunenes mulighet til å lykkes som regionale samfunnsutviklere. Forslaget vil desentralisere makt, tydeliggjøre politisk ansvar og utvikle fylkesdemokratiet.
  3. I tillegg vil Telemark fylkeskommune se det som særlig viktig at fylkeskommunenes eierandel i Innovasjon Norge bør være på mer enn 66 prosent og at fylkeskommunene bør ha mer enn 2/3 flertall.
  4. Tilleggspunkt fremsatt av Tone Berge Hansen, vedtatt mot 4 stemmer:

Telemark fylkeskommune stør ekspertutvalget i at eigarskap og organisasjonsform for sjukehusa må vurderast i samband med overføring av nye oppgåver til fylkeskommunane. Foretaksmodellen er krevjande å kombinere med tett folkevald styring og må difor drøftast også i eit demokratisk perspektiv.

5. Tilleggspunkt fremsatt av Gunn Marit Helgesen, vedtatt mot 4 stemmer:Fylkeskommunene spiller en viktig rolle gjennom sine verv i internasjonale nettverk og organisasjoner, som gir en direkte kanal for påvirkning inn i EU- systemet.Rollen som samfunnsutvikler innebærer et ansvar for helhetlig utvikling på tvers av fagområder, i tett dialog og samarbeid med et regionalt partnerskap.
Dette kan bli et viktig verktøy for innovasjon og nyskaping i regionen.
Rollen som utviklingsaktør kan forsterkes betydelig ved internasjonalt samarbeid og må vektlegges sterkere når ansvar og oppgaver skal overføres til de nye fylkene.