Storsatsing på miljøvennlig godstransport i Telemark og Vestfold

Av: Tania Ripoll / Publisert: 10.05.2018 / Oppdatert: 10.05.2018
Foto: Tania Ripoll
Åpne

Onsdag presenterte lederne for hovedutvalgene for samferdsel og areal i Telemark og Vestfold fylkeskommuner, Knut Duesund og Hans Hilding Hønsvall, planen på en pressekonferanse på Herøya industripark i Porsgrunn.

Dobbelt så mye godstransport

– Vi forventer en dobling av godstransport i vår region de neste 5-10 årene, og mest mulig av dette skal vi ha vekk fra vei og over til jernbane og sjø, sa Hans Hilding Hønsvall, leder for hovedutvalg for samferdsel og areal i Vestfold fylkeskommune, på pressekonferansen. 

Ser man på mengden gods som går gjennom Grenland havn, vil en dobling av godstransporten tilsvare 40 000 nye semitrailere i året. I tillegg kommer økningen som vil komme over Larvik havn og på Herøya. Planen skal sikre at godstransporten i steden for å gå på veg går på båt og jernbane. 

Enormt potensial for Telemark og Vestfold

– Vi er klare – i Brevik, i Larvik og på Herøya, til å ta gods tilsvarende 20% av det totale godstransporten i Norge over på bane og båt. Dette kan skje med små investeringer, sa Hilding Hønsvall, og fikk støtte fra sin kollega i Telemark, leder for hovedutvalg for samferdsel, Knut Duesund:

– Dette er et prosjekt med enormt potensial for vår region. Her står Vestfold og Telemark fylkeskommuner sammen med havnene, industrien og næringslivet, og når vi ser at dette er på plass i NTP er vår jobb nå å pushe prosjektet alt vi kan, slik at det blir realisert raskest mulig, sier Duesund.

Det meste er på plass allerede

Høsten 2016 ble det igangsatt et prosjekt for å støtte utviklingen av en ny regional løsning for gods på bane. Bak prosjektet står de to fylkeskommunene, Herøya Industripark, Brevik og Larvik havner, Vekst i Grenland, Jernbanedirektoratet og BaneNor.

Både Telemark og Vestfold har et omfattende næringsliv, velfungerende havner og mye av den linjekapasiteten som er nødvendig for å få til en endring i godstransporten. Det som trengs er terminaler og jernbaneknutepunkter som kan håndtere større godsvolum. Dette er bakgrunnen for prosjektet.

Prosjektet har utarbeidet en rapport for fase 1 i prosjektet, som ble presentert på pressekonferansen. 

Små investeringer - stor effekt

Det er det satt mål om nullutslipp i transportsektoren, og dette krever nye løsninger i stor skala for å kunne realiseres.

Tiltakene som planen peker på, som alle er forankret i Nasjonal transportplan, er vurdert til å være relativt rimelige å få etablert, samtidig som de vil gi stor effekt for å nå målet om å overføre gods fra vei til bane og sjø:

• Reetablering av spor og jernbaneterminal på Herøya
• Renovering av spor og etablering av jernbaneterminal i Larvik havn
• Muliggjøre mellomtransport på bane mellom Breviksterminalen, Larvik havn, Herøya industripark og Borgestad
• Aktivering av Borgestad som «togbyggested»/skiftestasjon for sammensetting/splitting av hele tog
• Sikre og styrke pålitelig og effektiv fremføring av godstog til Breviksterminalen

Stor interesse i markedet

Responsen fra næringslivet viser meget stor interesse for nye togløsninger for havn og industri, og synliggjør at det er tilstrekkelige store godsstrømmer i regionen til å forsvare etablering av nye terminaler.

Markedskartleggingen som er gjort viser potensiale for et starttilbud på 1,5 til 2 tog i uka. Dette kommer i tillegg til godstogene som går fra Brevik i dag. Det regionale togtilbudet kan deretter økes opp til 10–14 tog i uken på 5–10 års sikt. Dette er mer enn tilstrekkelig til å gi et konkurransedyktig tilbud.

En løsning som beskrevet vil resultere i en godsoverføring fra vei på opp til 1,0 mill. tonn i et kort-/mellomlangt perspektiv. Det er svært betydelig i en nasjonal sammenheng hvor eksempelvis all kombinert/intermodal transport på jernbane i dag utgjør ca 4,7 mill. tonn (2015-tall).

Innovativ satsing på Herøya Industripark

Det er et stort transportvolum til og fra Herøya Industripark. Noe av dette vil bli tatt hånd om av det autonome containerskipet Yara Birkeland, men det vil fremdeles være mye som ikke kan fraktes på dette skipet.

Godsterminal på Herøya er derfor et sentralt element i planene, og industriparken planlegger et unikt autonomt transportsystem i industriparken i tilknytning til dette:

– Herøya Industripark har som ambisjon å etablere et autonomt logistikksystem i industriparken, der interntransport i all hovedsak vil forgå med elektrisk drevne, autonome kjøretøyer. I denne ambisjonen er en godsterminal et sentralt element for å effektivisere logistikken og forenkle overgangen fra ekstern til intern transport. En slik terminal vil samtidig kunne utnytte kapasiteten til Yara Birkeland ytterligere, fortalte adm. dir. i Herøya industripark, Sverre Gotaas.