Sier nei til deponi i Brevik

Av: Tania Ripoll / Publisert: 17.10.2018 / Oppdatert: 18.10.2018
Flyfoto av Brevik
Brevik med Norcem i forgrunnen.
Foto: Bjørn Harry Schønhaug
Åpne

Konsekvensutredningen er basert på planprogrammet for mulig deponi for nøytralisert og stabilisert uorganisk avfall i Brevik. Utredningen er fra klima- og miljødepartementet, og er utarbeidet av NOAH AS.

I sitt forslag til høringsuttalels pekte fylkesrådmannen på at konsekvensutredningen trass i svært omfattende dokumentasjon, likevel mangler viktige avklaringer, undersøkelser og kunnskapsutvikling for å sikre at klima- og miljøhensyn blir tilstrekkelig ivaretatt.

Avstår fra høringssvar

Fylkesutvalget roste det de kalte et grundig arbeid fra administrasjonen, men valgte likevel å avstå fra å gi en høringsuttalelse om deponisaken.

Tone Berge Hansen (Ap), presenterte et forslag på vegne av posisjonen.

  1. Telemark fylkeskommune er mot at det vert etablert eit deponi for farleg avfall i gruvene i Brevik. Fylkeskommunen viser til sine tidlegare vedtak i saka.
  2. På dette grunnlaget finn Telemark fylkeskommune det ikkje tenleg å avgi høyringsfråsegn til konsekvensutgreiinga.

– Vi ba om om å få stoppa planprosessen. Da mener vi det ikke er formålstjenelig å gi en høringsuttalelse, sa Berge Hansen.

Du kan lese forslag til høringsuttalelse her

– Kunne hatt nyttig påvirkning

Edvard Mæland (H) var var ikke umiddelbart overbevist om dette:

– Da melder vi oss ut av diskusjonen, og muligheten til å drive påvirkning. Det å påpeke at konsekvensutredningen er mangelfull kunne være en nytttig påvirkning som vi kunne ha gjort, sa han.

-Det viktigste er allikevel at vi er samstemte, mente Olav Kasland (V), og fikk støtte av fylkesutvalget.

Etter en prøveavstemning der det ble klart at fylkesrådmannens forslag ikke hadde flertall, ble derfor Berge Hansens forslag enstemmig vedtatt, slik at det ikke vil bli sendt høringssvar fra fylkeskommunne.

Bekymret for gassutvikling

Forslaget til høringsuttallelse fra fylkesrådmannen pekte på flere utfordringer knyttet til geologi og kjemi. Blant disse var risikoen for gassutvikling i gruva.

Konsekvensutredningen omtaler muligheten for at hydrogengass kan utvikles over tid. Hydrogengass og oksygen danner sammen den eksplosive gassen knallgass, et problem forslaget til høringsuttalelse påpekte det burde finnes en løsning på.

Konsekvenser for drift av Norcem

Et annet av de uavklarte spørsmålene var hvorvidt deponidrift er forenelig med Norcems uttak av kalkstein fra gruvene. Norcem Brevik er Norges største sementprodusent, og er avhengig av kalkstein til produksjonen. Grenland er eneste sted i Sør-Norge der dette finnes i egnede forekomster.

Kalksteinen i Grenland har et resurss-potensiale på 100 år, mens NOAH opererer med en levetid på om lag 25 år for deponiet, påpekte forslaget til høringsuttalelse.

Risiko for lekkasje

I forslaget påpekte også regiongeologen at sammenhengen mellom type berggrunn, bergarter og sprekkedannelser gir grunn for usikkerhet om gruvene kan defineres som tette sett i et 1000-årsperspektiv.

Fylkesrådmannen ville også gjerne ha svar på hvorvidt det er fare for at volumet av avfallsgips kan ekspandere når de deponerte filterkakene kommer i kontakt med sjøvann i gruva.