Godt i gang med å bygge det nye fylket

Av: Charlotte N. Erikstad / Publisert: 28.06.2018 / Oppdatert: 29.06.2018
Bilde fra møte i fellesnemnda 27. juni 2018
De 34 politiske representantene fra Vestfold og Telemark i fellesnemnda, skal lede arbeidet med sammenslåingen frem til den nye fylkeskommunen blir en realitet 1. januar 2020.
Foto: Charlotte Neskvern Erikstad
Åpne

De 34 politiske representantene fra Vestfold og Telemark i fellesnemnda, skal lede arbeidet med sammenslåingen frem til den nye fylkeskommunen blir en realitet 1. januar 2020.

Det er opprettet temakomiteer på viktige områder for å bygge den nye fylkeskommunen, og i fellesnemnda orienterte komitélederne om status innen områdene samfunnsutviklerrollen, samferdsel, kompetanse, eierskap, politisk organisering, og kultur, idrett og folkehelse.

– Vi er godt i gang med å bygge det nye fylket, og jeg opplever at politikerne i Vestfold og Telemark virkelig står sammen om å tenke fremover til det beste for fellesprosjektet Vestfold og Telemark. Skal vi lykkes med å være offensive og ta vår plass som ny region, må vi tenke helhetlige og langsiktige løsninger på tvers av grenser og sektorer, sier Rune Hogsnes (H), leder av fellesnemnda.

Politikerne i fellesnemnda debatterte også en fersk situasjonsbeskrivelse som gir innsikt i hvilke muligheter og utfordringer den nye regionen står overfor. Notatet kan du lese her.

Utredning om fylkeshus i Telemark

Fellesnemnda ble orientert om en sak som har vært oppe til behandling i Telemark fylkesting, som gjelder en lenge planlagt utbedring av fylkeshuset i Skien. Fylkeshuset har et betydelig oppgraderingsbehov og det ligger inne i økonomiplanen for 2019 med 75 millioner kroner.

På grunn av den kommende sammenslåingen, vedtok Telemark fylkesting å ikke gjennomføre den planlagte utbedringen. Det ble heller vedtatt å be om en utgreiing om plassbehov for et fylkeshus i den nye fylkeskommunen, og at Vestfold skal delta i dette arbeidet.

Fellesnemnda tok i møtet saken til orientering, og vedtok i tillegg enstemmig et nytt punkt der det står «Det vises til vedtatt intensjonsavtale, og fellesnemnda ber om at utredningen rundt nytt fylkeshus hensyntar lokaliseringen av ulike fylkeskommunale funksjoner som vedtas i fellesnemnda.»

Saksdokumenter og prosjektplan

Hele sakslisten og saksdokumentene fra møtet ligger her, sammen med den oppdaterte prosjektplanen for sammenslåingen av Vestfold og Telemark.

Det neste møtet i fellesnemnda 21. august.