Et historisk budsjett

Av: Tania Ripoll, Eva Susanne Drugg / Publisert: 24.10.2018 / Oppdatert: 25.10.2018
Fylkesrådmannen overlever budsjettforslaget til fylkesrådmannen
Fylkesrådmann Evy-Anni Evensen overleverte budsjettforslaget til fylkesordfører Sven Tore Løkslid.
Foto: Eva Susanne Drugg
Åpne

I presentasjonen viste hun det første valgte fylkestinget og det første budsjettet som ble presentert av en fylkesrådmann i 1976, og reflekterte over at det har vært en lang reise – en reise hun personlig hadde vært med på mye av:

– 1976 var det året jeg fikk min første jobb - og det var i Telemark fylkeskommune. Det har vært en lang reise frem til i dag. Og det er spesielt å få anledning til å være den som legger frem det siste budsjettet i Telemark fylkeskommunes historie, sa fylkesrådmannen.

Sammenslåingen vil prege 2019

Arbeidet med å etablere en ny fylkeskommune er godt i gang, og vil prege det neste budsjettåret, sa Evensen.
 
– Vi er inne i en god prosess med Vestfold. Budsjettet er rigget for å være et godt verktøy inn i det videre samarbeidet med Vestfold fylkeskommune. Prosjektleder Jan Sivert Jøsendal er på plass, og det er vi veldig glade for. Han er godt tatt i mot av våre ansatte, og han snakker et språk som vi føler oss hjemme i, fortalte hun.

Viktige grep i 2018

– Vi har gjort store tiltak for å tilpasse organisasjonen til det driftsnivået dere politikere har vedtatt, sa fylkesrådmannen, og trakk frem de grepene som organisasjonen tok i 2018, for å begrense finanskostnadene:

– Vi har refinansiert store lån, med svært gode rentebetingelser. Vi inngikk en ettårig avtale, som selvsagt ikke gir oss noen garantier fremover, men som har har gjort oss i stand til å møte de utfordringene som har kommet i året som har gått, sa fylkesrådmannen.

Krevende år

Telemark fylkeskommune har tapt 61,5 millioner kroner etter omleggingen av intektssystemet som kom i 2015.

– Dette har vi fått delvis kompensert de siste årene, men med stadig mindre beløp. Vi har gjort nødvendige kutt år for år for å tilpasse oss dette, sa fylkesrådmannen.

Store investeringer

For budsjettperioden er det lagt opp til store investeringer.

Fylkestinget har allerede vedtatt at det skal bygges nytt fylkeshus, i tillegg til at det skal bygges ved Porsgrunn videregående skole avdeling Nord, slik at skolens to avdelinger samlokaliseres. Også ved Bamble videregående skole det bygges, slik at de to avdelingene kan slås sammen i en skole.

– Vi gjør noen tøffe investeringer ut fra fylkestingets vedtak. Selv om fellesnemnda overtar saken om nytt fylkeshus, så ligger investeringene inne i vårt budsjett med 506 millioner kroner, der 4,5 millioner kroner er satt av til oppstart på forprosjekt i 2019, sa Evensen, og orienterte samtidig om at taksten på salg av eksisterende fylkeshus på 82 millioner kroner ikke ligger inne i budsjettforslaget.

Satser på fylkesveger og tunneler

Telemark fylkeskommune investerer i utbedring av fylkesvegene, blant annet gjennom den store “veg i vellinga”-satsingen på 200 millioner kroner. Dette er videreført i budsjettforslaget.

Samtidig er fylkeskommunen gjennom tunnelsikkerhetsforskriften pålagt til å gjennomføre tiltak på Porsgrunnstunnellen, Vadfosstunnelen og Kragerøtunnelen. Porsgrunnstunnellen skal utbedres i 2019. Vadfosstunnellen og Kragerøtunnellen ligger som en påplusning på 31 millioner kroner.

Mange lærlinger er bra for fylket men krevende økonomisk

Fylkesrådmannen forklarte at antall lærlinger holder seg stabilt høyt, på tross av at elevtallet synker. Det er bra for fylket, men det synkende elevtallet betyr mindre inntekter, samtidig som utgiftene til lærlinger forblir høye.

– Det er ikke mulig å møte innsparingsbehovene ut fra denne situasjonen, sa fylkesrådmann Evy-Anni Evensen, og presiserte at det er flott med så mange lærlinger.

Investeringer på 2,3 milliarder - og økende gjeld

Evensen forklarte at fylkeskommunen vil investere for 2.3 milliarder kr i løpet av den økonomiske planperioden.

Dette fordeler seg slik:

  • 1,1 milliarder kroner til bygg
  • 1,1 miliarder kroner til vei
  • 40 millioner til utstyr til skole, tannlege og IT.

I 2022 vil vi ha en gjeld på 3,1milliarder kroner, noe som innebærer finankostnader på 192 milloner kroner i 2022.

Styrket samfunnsutviklerrolle, men kutt i tilskuddene

– Vi har fått og får tydelige signaler på at fylkeskommunens rolle som samfunnsutvikler skal styrkes. Samtidig får vi en dramatisk reduksjon i regionale utviklingsmidler i statsbudsjettet, på nær 16 millioner kroner, sa fylkesrådmannen.

Ikke rom for støtte til museum

Fylkesrådmannen har ikke funnet rom for tilskudd til Telemark museum og Vinjesenteret. Heller ikke økt driftstilskudd til Telemarksarkivet eller driftsstøtte til Dansekunst i Grenland er det funnet noe rom for støtte, innenfor de rammene fylkeskommunen har til rådighet i den nye budsjettperioden.

Du finner webversjon av budsjett og økonomiplan for perioden 2019 til 2022 her
Du kan laste ned fylkesrådmannens presentasjon her (PDF)